Főoldal » Hírek » Hagyta éhen pusztulni a kutyáját- a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nő ellen. Az elkö­ve­tő elköl­tö­zött a házá­ból, azon­ban a kutyá­ját egy mel­lék­épü­let­ben, lánc­cal meg­köt­ve magá­ra hagy­ta, nem etet­te, így az állat éhen pusztult.

A vád­irat sze­rint a nő 2023 júli­u­sá­nak ele­jén, a bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő házát érté­ke­sí­tet­te. A vád­lott elköl­tö­zött, azon­ban a mel­lék­épü­let­ben lánc­cal meg­köt­ve hagy­ta a nagy­tes­tű kutyá­ját. A nő nem gon­dos­ko­dott az állat meg­fe­le­lő mennyi­sé­gű és minő­sé­gű élel­me­zé­sé­ről, nem adott neki ivóvizet.

A kutya meg­ta­lá­lá­sa­kor annak sze­mét gyul­la­dás okoz­ta vála­dék borí­tot­ta, a szo­ros nyak­örv miatt a nya­kán seb kelet­ke­zett, mely kife­ké­lye­se­dett, lár­vák vol­tak rajta, az ivó­víz és étel­hi­ány miatt kiszá­radt álla­pot­ban volt, ille­tő­leg vésze­sen lesoványodott.

Az állat éhe­zé­se, a nya­kon lévő feké­lyes bőr­gyul­la­dás komoly fáj­da­lom­mal járt, külö­nös szen­ve­dést oko­zott az állat­nak. Az állat­or­vo­si keze­lés elle­né­re is a tar­tós ivóvíz- és takar­mány­hi­ány miatt a kutya elpusztult.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel -  fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.