Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar megyében következetes az ügyészség gyakorlata az eltiltás hatálya alatt járművet vezetőkkel szemben

Az eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés fél éve minő­sül bűn­cse­lek­mény­nek, ez idő alatt a megyé­ben szá­mos ügy indult és a bün­te­tő­el­já­rá­sok felé­ben már jog­erős bíró­sá­gi dön­tés szü­le­tett. 

A hatá­lyos Bün­te­tő Tör­vény­könyv­be 2021. május 14-től új bűn­cse­lek­mény­ként került be a koráb­ban sza­bály­sér­tés­nek minő­sü­lő eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés, amely­nek két eset­kö­re van.

A bűn­cse­lek­mény eny­héb­ben bün­te­ten­dő alak­za­tát való­sít­ja meg az elkö­ve­tő, ha sza­bály­sér­té­si ható­ság által alkal­ma­zott jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt annak érvé­nye­sü­lé­si köré­be tar­to­zó jár­mű­vet vezet. Ez eset­ben egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki. Súlyo­sab­ban minő­sül ami­kor az elkö­ve­tő bün­te­tő­el­já­rás­ban jog­erő­sen kisza­bott jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt köve­ti el a bűn­cse­lek­ményt, ilyen­kor bűn­tett miatt három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethető.

Az elmúlt fél­év­ben Hajdú-Bihar megye járá­si ügyész­sé­ge­in 65 ilyen bűn­cse­lek­mény miatt indult bün­te­tő­el­já­rás. Az ügyek döntő több­sé­gé­ben az eljá­rás meg­in­dí­tá­sá­ra a rend­őr­sé­gi iga­zol­ta­tás során meg­ál­la­pí­tott ada­tok adtak ala­pot, azon­ban gyak­ran elő­for­dult, hogy az eltil­tás alatt jár­mű­vet veze­tők más bűn­cse­lek­ményt, jel­lem­ző­en ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tést is megvalósítottak.

A megyén belül kiemel­he­tő a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség tevé­keny­sé­ge, ahol már 23 ügy­ben szü­le­tett jog­erős bíró­sá­gi dön­tés. Eddig 15 elkö­ve­tőt állí­tot­tak gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben bíró­ság elé, az utób­bi idő­szak­ban pedig a jár­vány­hely­zet­re is figye­lem­mel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­eme­lés­re került sor.

A jog­erő­sen befe­je­zett ügyek­ben a kiala­kult gya­kor­lat sze­rint az eny­hébb, vét­sé­gi alak­zat ese­tén több­nyi­re pénz­bün­te­tést, a súlyo­sabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­i­vel szem­ben pedig fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést sza­bott ki az ille­té­kes járás­bí­ró­ság és emel­lett mind­két eset­ben eltil­tot­ta a vád­lot­ta­kat a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

Az első félév tapasz­ta­la­tai alap­ján a megye járá­si ügyész­sé­gei szi­go­rú­an és követ­ke­ze­te­sen lép­nek fel ezen szán­dé­kos bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­i­vel szemben.