Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hajléktalanokat bántalmazott egy biztonsági őr – videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Egy biz­ton­sá­gi jár­őr­szol­gá­la­tot ellá­tó 45 éves férfi 5 haj­lék­ta­lant vert meg egy vipe­rá­val. Az egyik sér­tett két hónap­pal később a kór­ház­ban meghalt.

A vád­irat sze­rint a fér­fi­nak 2020 augusz­tu­sá­ban egy áru­ház­lánc biz­ton­sá­gá­ért is fele­lős cég alkal­ma­zott­ja­ként fel­ada­ta volt az áru­há­zak körü­li biz­ton­ság fenntartása.

Az elkö­ve­tő 2020. augusz­tus 24-én jár­őr­szol­gá­la­tot látott el a cég autó­já­val.  A férfi este az egyik X. kerü­le­ti áru­ház hátsó par­ko­ló­já­nál kiszállt a gép­ko­csi­ból, majd egy vipe­rá­val szó nél­kül, leg­alább két­szer meg­ütött egy föl­dön alvó haj­lék­ta­lan fér­fit, miköz­ben azt kia­bál­ta, hogy taka­rod­jon onnan. A sér­tett könnyebb, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a súlyo­sabb sérü­lé­sek reá­lis lehe­tő­sé­ge fenn­állt, annak elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek volt köszönhető.

A férfi távo­labb ész­re­vett 5 másik fér­fit, akik szin­tén a föl­dön feküd­tek, egyi­kük aludt. A vád­lott kia­bál­va, kezé­ben a vipe­rá­val a sér­tet­tek­re támadt, ennek során az egyi­kük­re ráki­a­bált, hogy áll­jon fel és men­jen el onnan, míg a másik 4 fér­fit test­szer­te ütlegelte.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az egyik sér­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, majd két hónap­pal később a kór­ház­ban elhunyt. A verés okoz­ta sérü­lé­sek és a halál között köz­ve­tett oko­za­ti össze­füg­gés álla­pít­ha­tó meg.

A másik három sér­tett könnyeb­ben sérült, azon­ban a hasz­nált esz­köz­re, és a bán­tal­ma­zás ere­jé­re figye­lem­mel, a súlyo­sabb sérü­lé­sek bekö­vet­kez­té­sé­nek lehe­tő­sé­ge az ő ese­tük­ben is fennállt. 

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fit halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel, súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­vel, illet­ve - a két alvó sér­tett ese­té­ben - véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mé­lyek sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fel­vé­te­len elő­ször az lát­szik, aho­gyan a férfi a hely­szín­re érke­zik, majd bűn­cse­lek­mé­nyek utáni moz­gá­sa látható.