Főoldal » Hírek » Halállal végződött a rablótámadás – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben az elkö­ve­tők egy idős, egye­dül élő fér­fit a házá­ban az érté­kei meg­szer­zé­se érde­ké­ben halál­ra vertek. 

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség 2022 nya­rán emelt vádat két rokon­ság­ban álló férfi és egyi­kük akko­ri élet­tár­sa ellen, minő­sí­tett ember­ölés és más bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt.

Az íté­le­ti sze­rint 2020 augusz­tu­sá­ban a két férfi meg­be­szél­te, hogy az idős sér­tet­től erő­szak­kal érté­ke­ket sze­rez­nek meg, ezért bemen­tek a sér­tett aszó­di házá­ba. Az elkö­ve­tők a nyu­go­vó­ra tért sér­tet­tet kéz­zel és esz­köz­zel ütöt­ték, vala­mint meg­szur­kál­ták. Az inten­zív táma­dás követ­kez­té­ben a föld­re került áldo­zat nem tudott ellen­ál­lást tanú­sí­ta­ni, így a fér­fi­ak a lakó­in­gat­lan átku­ta­tá­sát köve­tő­en elvet­tek 32.000 forin­tot, vala­mint egy elekt­ro­ni­kus zenei leját­szót, majd távoztak. 

A nő a tár­sai cse­lek­mé­nyét az utcán figye­lés­sel segítette.

A sér­tett a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék az idő­sebb fér­fit  – mint vissza­esőt – 22 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsát­ha­tó. A bíró­ság az uno­ka­öccsét – mint több­szö­rös vissza­esőt – élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy 25 év eltel­té­vel fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsát­ha­tó, míg a nőt 3 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az ügyész az idő­sebb férfi ter­hé­re élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett azzal, hogy nála a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás­ra 25 év eltel­té­vel kerül­hes­sen sor, míg  a fia­ta­lab­bal szem­ben a fel­té­te­les sza­bad­ság­ból kizá­rást kezdeményezte.

A fia­ta­labb férfi és védő­je eny­hébb jogi minő­sí­té­sért és a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért, az idő­sebb férfi és védő­je fel­men­té­sért és eny­hí­té­sért, míg a női és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért fellebbeztek.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz elő­ter­jesz­tett másod­fo­kú indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tart­va, a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát kezdeményezte.

A fér­fi­ak letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják bün­te­tő­ügyük befejezését.

 A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/hazaban-vertek-agyon-az-idos-ferfit-rendorsegi-videoval-a-pest-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/