Főoldal » Archív » Halálos balesetet okozott az autópályán a román férfi

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a román tehergépkocsi-vezetővel szem­ben, aki az autó­pá­lya leál­ló­sáv­já­ban álló gép­ko­csi­nak ütközött. 

A vád­lott 2017. októ­ber 18. nap­ján, kora reg­gel, kor­lá­to­zott látá­si viszo­nyok mel­lett köz­le­ke­dett az M1-es autó­pá­lya külső for­gal­mi sáv­já­ban, Tata magas­sá­gá­ban, Győr irá­nyá­ba a nyer­ges von­ta­tó­ból és a fél­pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vénnyel. A férfi hala­dá­sa során a külső for­gal­mi sáv­ból áttért a leál­ló sávba, ahol a nyer­ges von­ta­tó jobb olda­lá­val neki­üt­kö­zött a leál­ló­sáv­ban sza­bá­lyo­san, műsza­ki meg­hi­bá­so­dás miatt álló sze­mély­gép­ko­csi­nak. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a jár­mű­sze­rel­vény az olda­lá­ra dőlt, míg a gép­ko­csi neki­vá­gó­dott a part­ol­dal­nak és felborult.

A bal­eset­ben a sze­mély­gép­ko­csi veze­tő­je olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen meg­halt. A gép­ko­csi utasa, a sér­tett gyer­me­ke nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott meg­szeg­te azo­kat a köz­úti köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat, misze­rint az autó­pá­lyán a pár­hu­za­mos köz­le­ke­dés sza­bá­lya­it kell alkal­maz­ni, így ez eset­ben a külső (jobb szél­ső) for­gal­mi sáv­ban kell köz­le­ked­ni, ille­tő­leg a leál­ló­sá­von csak meg­ha­tá­ro­zott jár­mű­vek haladhatnak.

A férfi 2.000.000 forint óva­dék elle­né­ben sza­bad­lá­bon védekezhet.

Az elkö­ve­tő bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tatai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.