Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » Halálos lökés miatt másodfokon is marasztaló ítélet- a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is bűnös­nek mond­ta ki azt a vád­lot­tat, aki a sér­tet­tet ellök­ve annak halá­los sérü­lést oko­zott.

A galam­bo­ki férfi 2018 novem­be­ré­ben ittas álla­pot­ban laká­sá­ból a köze­li presszó­ba igye­ke­zett, ami­kor szem­be­ta­lál­ko­zott a hason­ló­képp ittas sér­tet­tel. A sér­tet­tet – aki­vel régi isme­rős­ként jó viszony­ban volt – mell­ka­sán hir­te­len nagyobb erő­vel meg­lök­te. A férfi a lökés ere­jé­től hanyatt esett, és feje az esés len­dü­le­té­től a járda felü­le­té­nek csa­pó­dott. A vád­lott a föld­re került és esz­mé­le­tét vesz­tett áldo­za­tát kike­rül­ve foly­tat­ta útját a presszó felé. A sér­tett utóbb magá­hoz tért, haza­gya­lo­golt, majd az esti órák­ban elaludt. Mivel más­nap nem ébredt fel, test­vé­re a házi­or­vost hívta, aki már csak a halál beáll­tát tudta meg­ál­la­pí­ta­ni.

Az első­fo­kon eljárt Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a vád­lot­tat halált okozó testi sér­tés bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, ezért 5 év bör­tön­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

A védel­mi fel­leb­be­zés okán másod­fo­kon eljárt Pécsi Íté­lő­táb­la a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve az első­fo­kú íté­le­tet hely­ben­hagy­ta.