Főoldal » Hírek » Halálra verte a cimboráját, mert sértegette a barátnőjét - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A másod­fo­kú Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség fel­leb­be­zé­sé­vel egyet­ért­ve élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a pető­fi­szál­lá­si fér­fi­nak az ügyé­ben, aki egy szil­vesz­te­ri szó­vál­tást köve­tő­en olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta isme­rő­sét, hogy az bele­halt a sérüléseibe.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a fér­fit ember­ölés miatt 20 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

A nem jog­erős első­fo­kú íté­let sze­rint a 67 éves férfi 2018. decem­ber 31-én ott­ho­ná­ban együtt ita­lo­zott két isme­rő­sé­vel, majd szó­vál­tás­ba keve­re­dett az erő­sen ittas sér­tet­tel, aki több­ször meg­sér­tet­te a barát­nő­jét. Miu­tán a har­ma­dik tár­suk haza­ment, a férfi rátá­madt a sér­tett­re és ököl­lel, vala­mint a fém­ből készült járó­bot­já­val test­szer­te több­ször meg­ütöt­te illet­ve meg­rug­dos­ta, miköz­ben folya­ma­to­san szi­dal­maz­ta. A férfi ilyen módon leg­alább 30 per­cen keresz­tül kitar­tó­an bán­tal­maz­ta az ittas­sá­ga miatt véde­ke­zés­re kép­te­len, jaj­ga­tó sér­tet­tet. A férfi köz­ben vissza­hív­ta a koráb­ban eltá­vo­zott barát­ju­kat, a maga­te­he­tet­len sér­tet­tet kivon­szol­ták az utcá­ra és a fagy­pont körü­li hőmér­sék­let­ben magá­ra hagy­ták, majd ott­ho­nuk­ba távoz­tak. Az utcán köz­le­ke­dő sze­mé­lyek több mint egy óra múlva vet­ték észre a föl­dön maga­te­he­tet­le­nül fekvő sér­tet­tet, aki a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben éle­tét vesz­tet­te. A férfi nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért, a férfi fel­men­tés, míg a férfi védő­je fel­men­tés és eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, ugyan­ak­kor a férfi bün­te­tett elő­éle­té­re és a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek körül­mé­nye­i­re, így külö­nö­sen arra tekin­tet­tel, hogy az ember­ölés két­sze­re­sen is súlyo­sab­ban, külö­nös kegyet­len­ség­gel és véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett­nek is minő­sül, vele szem­ben élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa indo­kolt. Nem szük­sé­ges ugyan­ak­kor a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­nek kizá­rá­sa, a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint arra leg­ko­ráb­ban 25 év eltel­té­vel kerül­het sor.

A fel­leb­be­zé­sek­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.