Főoldal » Archív » Hamis személyivel vásárolt mobiltelefonokat a vádlott

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség nagyobb kárt okozó csa­lás, közokirat-hamisítás és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt emelt vádat azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki hamis sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal vásá­rolt az ország több pont­ján nagy érté­kű mobil­te­le­fo­no­kat, majd azo­kat értékesítette.

A vád sze­rint a vád­lott 2016 júni­u­sá­ban a saját fény­ké­pét, de egy álta­la nem ismert férfi sze­mé­lyes ada­ta­it tar­tal­ma­zó ide­ig­le­nes sze­mé­lyi iga­zol­ványt készí­tett. A hamis iga­zol­vány segít­sé­gé­vel a férfi  elő­fi­ze­tői szer­ző­dé­se­ket kötött az egyik mobil­szol­gál­ta­tó üzle­te­i­ben, előbb Sió­fo­kon, majd Duna­új­vá­ros­ban, Moson­ma­gyar­óvá­ron és Eger­ben, és rész­let­fi­ze­té­si ked­vez­ménnyel négy darab, egyen­ként 300.000 forint körü­li érté­kű mobil­te­le­font vásárolt.

A vád­lott a meg­szer­zett mobil­te­le­fo­nok­ból a SIM-kártyákat eldob­ta, és a készü­lé­ke­ket haszon­nal elad­ta anél­kül, hogy a rész­le­te­ket meg­fi­zet­te volna. A vád­lott a mobil­szol­gál­ta­tó sér­tett­nek össze­sen 1,2 mil­lió forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a koráb­ban bün­tet­len vád­lot­tal szem­ben – aki ellen más bíró­ság előtt már folya­mat­ban van egy bűn­ügy - vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint indít­ványt tett a sér­tett­nek oko­zott kár megtérítésére.