Főoldal » Archív » Harmincnyolc hamis aláírással nyújtott be ajánlóíveket az országgyűlési választáson – vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat a jelölt ellen, aki hamis alá­írá­so­kat tar­tal­ma­zó aján­ló­ívek­kel akart indul­ni a választáson.

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­ja, egy har­minc­hat éves férfi, egy mik­ro­párt egyé­ni ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je­lölt­ként kívánt indul­ni a 2018. évi ország­gyű­lé­si válasz­tá­son Buda­pest egyik válasz­tó­ke­rü­le­té­ben. A jelö­lés­hez ötszáz válasz­tó­pol­gár aján­lá­sa szük­sé­ges. A vád­lott 824 aján­lást adott le, amely­ből a válasz­tá­si bizott­ság 507 aján­lást foga­dott el, és nyil­ván­tar­tás­ba vette a jelöl­tet. A férfi az aján­lá­sok való­di­sá­gát, mint alá­írás­gyűj­tő, az íve­ken iga­zol­ta. Az alá­írá­sok közül azon­ban har­minc­nyolc hamis volt, ugyan­is a férfi olyan aján­ló­íve­ket adott le, ame­lye­ken har­minc­nyolc alá­írás nem a név­tu­laj­do­nos­tól szár­ma­zott, azo­kat isme­ret­le­nül maradt sze­mély az ívek­re hami­sí­tot­ta. Egyes aján­lá­sok név­tu­laj­do­no­sai már nem is vol­tak élet­ben az aján­ló­ívek kitöl­té­se­kor. A férfi a válasz­tá­son végül nem indult, a jelölt­ség­ről – amely­re nem is lett volna jogo­sult – lemondott.

A férfi ellen a Fővá­ro­si Főügyész­ség válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett börtönbüntetésre.