Főoldal » Hírek » Három megyében szedte áldozatait egy nagykőrösi sorozatcsaló - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li üzlet­sze­rű csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2018 júli­u­sá­tól 2021 janu­ár­já­ig húsz isme­rő­sé­től úgy csalt ki pénzt, hogy kül­föl­di autók beho­za­ta­la kap­csán ígért „kivá­ló” befek­te­té­si lehe­tő­sé­ge­ket. A vád­lott a sér­tet­tek­nek össze­sen több mint 62 mil­lió forint kárt oko­zott, ami nem térült meg.

A vád­irat sze­rint a nagy­kő­rö­si férfi 2018 júli­u­sa és 2021 janu­ár­ja között Kecs­ke­mé­ten, Nagy­kő­rö­sön, Szol­no­kon és a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ken fel­ke­res­te az isme­rő­se­it. Ked­ve­ző befek­te­té­si lehe­tő­sé­get aján­lott nekik, ami abban állt, hogy kül­föl­dön jó áron gép­jár­mű­vet fog vásá­rol­ni és beho­zat­ja Magyar­or­szág­ra. Itt­hon a for­ga­lom­ba helye­zés után maga­sabb áron fogja elad­ni az autó­kat, a nye­re­sé­get pedig a köl­csön­ka­pott össze­gek vissza­adá­sán kívül meg is oszt­ja az ismerősökkel.

A vád­lott ehhez külön­bö­ző pénz­össze­ge­ket kért köl­csön rövid időre a sér­tet­tek­től. A leg­ki­sebb köl­csön 500.000 forint, a leg­ma­ga­sabb pedig 12 mil­lió forint volt. Való­já­ban azon­ban szó sem volt befek­te­té­sek­ről: a férfi el volt adó­sod­va és a köl­csön­ka­pott össze­ge­ket a tar­to­zá­sai kifi­ze­té­sé­re for­dí­tot­ta. A csaló már a köl­csön­ké­ré­sek idő­pont­já­ban tudta, hogy nem fogja vissza­fi­zet­ni a kapott pénz­össze­ge­ket a becsa­pott ismerősöknek.

A férfi ezzel a mód­szer­rel húsz sér­tet­tet káro­sí­tott meg, akik­nek össze­sen több mint 62 mil­lió forint kárt oko­zott. A sér­tet­tek túl­nyo­mó több­sé­ge kérte az oko­zott kár megtérítését.

Egy eset­ben a férfi a köl­csön fede­ze­te­ként egy sze­mély­au­tót is fel­aján­lott azzal, hogy ha nem fizet, a sér­tett más­nap vihe­ti a kocsit. Erről adás­vé­te­li szer­ző­dést is kötöt­tek. Való­já­ban azon­ban a fede­zet­ként „adott” autó nem volt a vád­lott tulaj­do­ná­ban, így a valót­lan szer­ző­dés is a sér­tett meg­té­vesz­té­sét szolgálta.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van, őt a járá­si ügyész­ség 20 rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.