Főoldal » Hírek » Három nap alatt háromszor ment vissza ugyanoda lopni - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás miatt vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fi­val szem­ben, aki kerí­té­se­ken átugor­va, bemász­va, azo­kat leta­pos­va Kecs­ke­mét szer­te ingat­la­nok­ba ment be és a nyi­tott mel­lék­épü­le­tek­ből hasz­ná­la­ti tár­gya­kat, kézi­szer­szá­mo­kat lopott el. Egyik áldo­za­tá­nál három nap alatt három­szor is láto­ga­tást tett. Mind­ezt gép­jár­mű fel­tö­rés­sel és kerék­pár­lo­pás­sal egé­szí­tet­te ki. 

A vád­irat sze­rint a mun­ka­vi­szonnyal és beje­len­tett jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző jak­ab­szál­lá­si férfi - az idő alatt, míg koráb­bi lopá­sai miatt indult bün­te­tő­ügyé­ben 2020 nya­rán vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték - kecs­ke­mé­ti tanyák beke­rí­tett udva­rá­ra a kerí­tést átugor­va, azon átmász­va vagy leta­pos­va bement azért, hogy lop­jon. A nyi­tott gará­zsok­ból, táro­lók­ból hasz­ná­la­ti tár­gya­kat és kézi­szer­szá­mo­kat vitt el. Egyik eset­ben a késő esti órák­ban már éppen össze­ké­szí­tet­te az ellop­ni szán­dé­ko­zott hol­mit, ami­kor őt a tanya tulaj­do­no­sa meg­za­var­ta, ezért a zsák­mányt hát­ra­hagy­va elme­ne­kült a helyszínről.

Még aznap este egy köze­li tanyá­ra is bement, ahon­nan csak egy hősu­gár­zót vitt el. Más­nap dél­előtt azon­ban vissza­tért és ekkor már akku­mu­lá­to­ro­kat, fle­xet, szer­szá­mos ládát lopott el. Mind­ez nem volt elég, mert har­mad­nap az esti órák­ban újból vissza­ment és egy lánc­fű­részt is magá­val vitt.

Mind­ezt gép­jár­mű fel­tö­rés­sel, kerék­pár­lo­pás­sal és bolti lopá­sok­kal egé­szí­tet­te ki.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za azzal, hogy a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés utó­la­gos vég­re­haj­tá­sát is ren­del­je el a bíró­ság. A jelen­leg más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a hely­szí­ne­lés­kor készültek.