Főoldal » Archív » Hiába kérték, hogy ne lopja el a telefont

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki a sér­tett szeme lát­tá­ra lopta el az út szé­lé­re esett mobiltelefonját. 

A sér­tett 2020 janu­ár­já­ban, este, Kapos­vár­ról indult az ott­ho­ná­ba. Indu­lás előtt gép­ko­csi­ja tete­jén felej­tet­te a mobil­te­le­fon­ját, de a készü­lék egé­szen a város­ha­tá­rig nem esett le az autó­ról. Ami­kor a tele­fon végül mégis lehup­pant a gép­ko­csi tete­jé­ről, azt meg­hal­lot­ta a sér­tet­tel együtt utazó barát­nő­je, ezért meg­áll­tak, és hívni kezd­ték a sér­tett számát.

A vád­lott éppen ekkor járt arra az autó­já­val, és fel­fi­gyelt az út szé­lén, a hívá­sok miatt az éjsza­kai sötét­ség­ben lát­vá­nyo­san vilá­gí­tó készü­lék­re, ezért meg­állt, majd a tele­font annak elle­né­re lopta el, hogy a sér­tett barát­nő­je han­go­san kia­bált neki, hogy ne vigye el a készüléket.

A kapos­vá­ri rend­őrök sike­re­sen fel­ku­tat­ták a vád­lot­tat és az álta­la ello­pott tele­font is, így a sér­tett 61.000 forint össze­gű kára megtérült.

Az ügyész­ség a vissza­eső­nek minő­sü­lő, jelen­leg más ügy­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő vád­lot­tal szem­ben elzá­rás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy amennyi­ben a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, a bíró­ság az elzá­rás tar­ta­mát ötven nap­ban hatá­roz­za meg.