Főoldal » Hírek » Idős, leépült embert használt ki a csaló páros - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li csa­lás és közokirat-hamisítás miatt vádat emelt egy házas­pár­ral szem­ben. Az elkö­ve­tők az egye­dül élő, idős, szel­le­mi­leg leépült férfi bizal­má­ba fér­kőz­tek, majd ingat­la­nai eladá­sá­ra, továb­bá áru­hi­te­lek és sze­mé­lyi köl­csön fel­vé­te­lé­re vet­ték rá. A befolyt vétel­árat, a hitel­be vásá­rolt áru­cik­ke­ket és köl­csön­össze­get meg­sze­rez­ték áldozatuktól.

A vád­irat sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű házas­pár 2019-ben meg­is­mer­ke­dett az egye­dül élő, szel­le­mi leépü­lés­ben szen­ve­dő 81 éves fér­fi­val. A sér­tett bizal­má­ba fér­kőz­ve tudo­má­suk­ra jutott, hogy Kecs­ke­mé­ten és Káp­ta­lan­tó­ti­ban össze­sen három ingat­la­na is van. Az idős fér­fi­nak ugyan tény­le­ge­sen nem állt szán­dé­ká­ban azo­kat elad­ni, azon­ban a vád­lot­tak a men­tá­lis álla­po­tát és a nagy­fo­kú fele­dé­keny­sé­gét kihasz­nál­va rávet­ték arra, hogy az isme­rő­si körük­ben talált vevők részé­re azo­kat áron alul elad­ja. Miu­tán 2020 ápri­li­sá­ban az ügy­le­tek vég­be­men­tek, a házas­pár rávet­te a befo­lyá­suk alatt álló, idős fér­fit arra is, hogy tar­tá­si szer­ző­dést kös­sön velük, így az ingat­la­nok eladá­sá­ból szár­ma­zó, össze­sen 14,5 mil­lió forint össze­gű vétel­árat meg­sze­rez­ték. A vád­lot­tak a sér­tett pén­zé­ből a lányuk nevé­re meg­vá­sá­rol­tak egy házat, amely­re a sér­tett haszon­él­ve­ze­ti jogát bejegyeztették.

A házas­pár 2020 tava­szá­ra egy áru­ház­ban saját hasz­ná­la­tuk­ra külön­bö­ző műsza­ki cik­ke­ket: hűtőt, autó­hi­fit és kis­gé­pe­ket úgy vásá­rol­tak meg, hogy maguk­kal vit­ték a sér­tet­tet és rávet­ték arra, hogy áru­hi­telt vegyen fel a ter­mé­kek kifi­ze­té­sé­hez. Néhány hónap múlva 350 ezer forint sze­mé­lyi köl­csön fel­vé­te­lé­re is rábír­ták a kiszol­gál­ta­tott fér­fit, ez az összeg szin­tén a vád­lot­tak­hoz került. A házas­pár az első három heti tör­lesz­tés­nek még ele­get tett, majd elér­he­tet­len­né vál­tak. A hite­lek vissza­fi­ze­té­se már azok fel­vé­te­le­kor sem állt a szán­dé­kuk­ban, arra tény­le­ge­sen anya­gi lehe­tő­sé­gük sem volt. Az asszony emel­lett 2020 júli­u­sá­ban, augusz­tu­sá­ban és októ­be­ré­ben úgy vette át a pos­tai kéz­be­sí­tő­től a férfi nyug­dí­ját, hogy az átvé­te­li elis­mer­vé­nye­ken magát valót­la­nul az uno­ká­ja­ként tün­tet­te fel.

A házas­pár férfi tag­já­nak ami­att is felel­nie kell, mert egy isme­rő­sé­nek fel­aján­lot­ta, hogy segít árok­ásó mun­ka­gé­pet sze­rez­ni. A gép lefog­la­ló­zá­sá­ra 700 ezer forin­tot, később valót­lan indo­kok­ra hivat­koz­va továb­bi 6 mil­lió forin­tot szer­zett meg tőle. A vád­lott a mun­ka­gé­pet nem szál­lí­tot­ta le és a kicsalt pénzt sem adta vissza.

Az ügyész­ség a házas­párt több­rend­be­li csa­lás bűn­tet­té­vel, közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel, az asszonyt emel­lett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért mind­ket­te­jük­kel szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A férfi és a jelen­leg más ügy­ben kisza­bott jog­erős bör­tön­bün­te­té­sét töltő nő ügyé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.

A fotók a vád­lot­tak­nál tar­tott kuta­tás során készültek.