Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Indítványozta a pestszentlőrinci kettős emberölés gyanúsítottjának letartóztatását a Fővárosi Főügyészség

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró­nál annak a 40 éves buda­pes­ti fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tás­ba helye­zé­sé­re, aki 2020. októ­ber 26-án a buda­pes­ti XVIII. kerü­le­ti laká­suk­ban meg­öl­te édes­any­ját és annak férjét.

A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a bűn­cse­lek­mény kiemelt tár­gyi súlya és a nyo­mo­zás során eddig beszer­zett bizo­nyí­té­kok alá­tá­maszt­ják a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­nek, vagy elrej­tő­zé­sé­nek, vala­mint a bűn­is­mét­lés elkö­ve­té­sé­nek veszé­lye­it, melyek kikü­szö­bö­lé­sé­re a letar­tóz­ta­tás­nál eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se nem lenne alkalmas.

A több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­já­val kihall­ga­tott gya­nú­sí­tott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, azon­ban rész­le­tes val­lo­mást nem tett.

A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja hol­nap dönt.

Az üggyel kap­cso­la­tos koráb­bi köz­le­mé­nyek itt érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megolte-anyjat-es-neveloapjat-majd-betelefonalt-a

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-kettos-emberolessel-gyanusitott-ferfi