Főoldal » Hírek » Iskolapaddal fejen dobta apósát – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és magán­lak­sér­tés vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tő itta­san egy csa­lá­di ház udva­rán, szit­ko­zód­va volt élet­tár­sát keres­te. Fel­szó­lí­tot­ták, hogy távoz­zon, ekkor berúg­ta a ház ajta­ját, és ami­kor az apósa fele­lős­ség­re vonta, a férfi egy 15 kg súlyú acél­vá­zas isko­la­pad­dal fejen dobta.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. janu­ár ele­jén, dél­után lakó­he­lyén, egy bor­so­di tele­pü­lé­sen ittas álla­pot­ban bement egy csa­lá­di ház udva­rá­ra, ahol szit­ko­zód­va volt élet­tár­sát keres­te. A ház­ban tar­tóz­ko­dó három nő - köz­tük a tulaj­do­nos és a volt élet­tár­sá­nak az anyja - közöl­ték vele, hogy nincs ott az élet­tár­sa, távoz­zon. A vád­lott nem hitt a men­te­ge­tő­zés­nek, berúg­ta a bejá­ra­ti ajtót, bement a lakás­ba, ahol még min­dig az élet­tár­sát kereste.

A ház tulaj­do­nos­nő­je és a vád­lott élet­tár­sá­nak az édes­any­ja kitol­ták a fér­fit a lakás­ból. Ekkor a volt élet­társ édes­ap­ja az udvar­ról rászólt a vád­lott­ra, ő erre vála­szul meg­fo­gott egy 15 kg súlyú, 1 méter hosszú acél­vá­zas fabo­rí­tá­sú isko­la­pa­dot, és azt felé dobta. Az esz­köz fejen talál­ta a sér­tet­tet, aki föld­re esett és könnyebb, vérző fej­sé­rü­lé­se keletkezett.

A vád­lott a föl­dön fekvő sér­tett­hez ment és több­ször ököl­lel fejen ütöt­te. Cse­lek­mé­nyé­nek az vetett végett, hogy a ház tulaj­do­no­sa, és a vele lévő két másik nő elhúz­ták a sértettől.

Figye­lem­mel a bán­tal­ma­zás esz­kö­zé­re fizi­kai jel­lem­ző­jé­re a fejet ért táma­dás­ra, a vád­lott cse­lek­mé­nye alkal­mas volt és arra irá­nyult, hogy a sér­tett­nek súlyos sérü­lé­se­ket okozzon.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön bün­te­tést indítványozott.