Főoldal » Hírek » Ismerősét késelte meg – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt. Az elkö­ve­tő ittas álla­pot­ban egy vidám­park kami­on­já­nak veze­tő­fül­ké­jé­ben össze­ve­szett kol­lé­gá­já­val, kés­sel nyaka irá­nyá­ba szúrt, a véde­ke­ző sér­tett fel­kar­ját és csí­pő­jét szúr­ta meg.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy vidám­par­kot üze­mel­te­tő vál­lal­ko­zás­nál dol­go­zott együtt régi isme­rő­sé­vel. 2022. júli­us ele­jén az utazó vidám­park Mis­kol­con, egy koráb­bi gyár telep­he­lyé­re köl­tö­zött. Éjsza­ka az ittas férfi a vidám­park egyik kami­on­já­nak a veze­tő­fül­ké­jé­ben vacso­rá­zott, mel­let­te ült a sér­tett, akit fele­lős­ség­re vont azért, mert bele evett az éte­lé­be, és tőle dohányt vett el. Ezen össze­vesz­tek, a sér­tett a vád­lott any­ját szid­ta, ekkor a fel­dü­hö­dött elkö­ve­tő egy 17 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel a nyaka irá­nyá­ba szúrt. A férfi a kezét fel­emel­ve hárí­tot­ta, de a kés hegye jobb fel­kar­ját meg­szúr­ta. A vád­lott ezután kaszá­ló moz­du­lat­tal a kés­sel rásu­hin­tott a jobb csuk­ló­já­ra, ami­kor pedig az ajtót kinyit­va mene­kült utána szúr­va csí­pő­tá­jé­kon megsebezte.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben fenn­állt az élet­ve­szé­lyes sérü­lés lehe­tő­sé­ge, ez a sér­tett aktív véde­ke­zé­se miatt maradt csak el.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.