Főoldal » Archív » Ismét taxisra támadt, tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a tény­le­ges élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta a taxis­ra táma­dó férfi ügyében.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2020 feb­ru­ár­já­ban kihir­de­tett íté­le­té­vel az elkö­ve­tés­kor 32 éves - erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső - fér­fit, ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt a fel­té­te­les sza­bad­ság lehe­tő­sé­gé­ből kizár­va, élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítélte.

A vád­lott 2018. május 25-én, éjjel, Buda­pes­ten, fuvar köz­ben a sze­mély­szál­lí­tó vál­lal­ko­zó háta mögött ülve, a taxist egy kés­sel test­szer­te tizen­négy­szer meg­szur­kál­ta és meg­ölé­sé­vel fenye­get­ve pénzt köve­telt tőle. A taxis átad­ta pénz­tár­cá­ját, a vád­lott a húsz­ezer forint kész­pénzt meg­sze­rez­te, majd hát­ra­hagy­ta a vérző sér­tet­tet. A vélet­len­nek volt csak köszön­he­tő, hogy nem ala­kult ki élet­ve­szélyt ered­mé­nye­ző sérü­lé­se a taxisnak.

Egy másik taxis sérel­mé­re koráb­ban elkö­ve­tett rab­lás, vala­mint erő­sza­kos vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több­szö­rö­sen bün­te­tett elkö­ve­tő bűn­ügyé­ben a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú indít­vá­nyá­ban kez­de­mé­nyez­te a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál az első­fo­kú íté­let hely­ben hagyá­sát, a bün­te­tés eny­hí­té­sét célzó védel­mi fel­leb­be­zés elutasítását.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: www.ugyeszseg.hu/nyeresegvagybol-elkovetett-emberoles-kiserlete-miatt-emelt-vadat-az-ugyeszseg/

https://ugyeszseg.hu/tenyleges-eletfogytiglani-buntetes-nyeresegvagybol-es-kulonos-kegyetlenseggel-elkovetett-emberoles-kiserlete-miatt/