Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Italt és szállást kért az orvosi maszkot viselő rabló- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye-fotókkal

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sí­tett rab­lás miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki 85 éves áldo­za­ta tanyá­já­ban orvo­si maszk­ban meg­je­len­ve italt és szál­lást kért, majd egy kés­sel kira­bol­ta az idős férfit.

A vád­irat sze­rint a mély­kú­ti férfi – az ügy vád­lott­ja - 2020. júni­us 8-án dél­ben arcán orvo­si száj­masz­kot visel­ve meg­je­lent a 85 éves sér­tett tanyá­já­nak udva­rán, ahol italt és szál­lást kért. Az idős férfi a tanya lak­ré­szé­be been­ged­te a vád­lot­tat, aki hir­te­len az ágyra lökte őt és az asz­tal­ról fel­vett egy 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést. A táma­dó a kést az ágyon fekvő tanya­tu­laj­do­nos­ra fogta és a ruhá­za­tát, ágyát és szek­ré­nye­it átku­tat­ta. Az idős férfi a táma­dás miat­ti félel­mé­ben a nad­rág­já­ból elő­vett 500 Ft apró­pénzt és átad­ta a rablónak.

A vád­lott ezután a kony­há­ban magá­hoz vett egy hosszabb pen­gé­jű kést is és foly­tat­ta a kuta­tást. A sér­tett ekkor félel­mé­ben továb­bi 7.500 Ft kész­pénzt adott át a rab­ló­nak, aki a tanyá­ból távozott.

Nem sok­kal ezután a rabló – kihasz­nál­va, hogy a sér­tett segít­sé­get kérve elhagy­ta a tanyá­ját – vissza­ment és a tanyá­ból élel­mi­szert is magá­val vitt. A kis­kun­ha­la­si rend­őrök még aznap elfog­ták és meg­ta­lál­ták nála a lopott élel­met, így a sér­tett kára rész­ben megtérült.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tat fel­fegy­ver­kez­ve, bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotó­kat a rend­őr­ség készí­tet­te a hely­szí­ni szem­le során: