Főoldal » Hírek » Ittas motorost üldöztek a rendőrök a pécsi belvárosban - videóval - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Pécsi Járá­si Ügyész­ség azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki 2022. szep­tem­ber 11-én éjsza­ka itta­san vezet­te segédmotor-kerékpárját Pécs bel­vá­ro­sá­ban és több köz­le­ke­dé­si sza­bályt is meg­sze­gett eközben. 

A moto­ros hala­dá­sa során fel­fi­gyel­tek rá a gép­ko­csi­val jár­őrö­ző rend­őrök és a vád­lott után indul­tak, hogy iga­zol­tas­sák. Ami­kor a férfi ész­re­vet­te, hogy a rend­őrök iga­zol­tat­ni akar­ják, mene­kül­ni kez­dett. A rend­őrök meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zést hasz­nál­va követ­ték a Pécs tör­té­nel­mi bel­vá­ro­sá­ban ciká­zó vád­lot­tat, aki végül neki­üt­kö­zött egy jár­da­sze­gély­nek, és elesett a motor­ral, majd néhány métert csúsz­va egy keresz­te­ző­dés­ben állt meg.

A bal­eset során a férfi nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, a motor­ban 150.000 forint kár keletkezett.

A cse­lek­mény ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, ami két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

A videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://fb.watch/hYOUDD2slg/