Főoldal » Archív » Ittasan halálos balesetet okozott - Fotókkal

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki ittas álla­pot­ban vezet­te gép­ko­csi­ját, mely­nek során halá­los bal­ese­tet okozott.

A vád­lott 2019 augusz­tu­sá­ban egy isme­rő­sé­nél, egy bara­nyai falu­ban kerti össze­jö­ve­tel­re ment, ahova gép­ko­csi­já­val érke­zett. Itt nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott, mely­nek követ­kez­té­ben köze­pe­sen ittas álla­pot­ba került.

Este 10 óra után a vád­lott szólt a tár­sa­ság­ban lévő egyik hölgy­nek, hogy a falu­ban tesz egy kört az autó­já­val. Ezután a gép­ko­csi­ba beül­tek, melyet a vád­lott veze­tett. A ter­helt az udvar­ból kihaj­tott, majd az utca végén a keresz­te­ző­dés­ben kézi­fé­kes for­du­lást akart vég­re­haj­ta­ni, mely­nek során a jármű kézi­fé­két berán­tot­ta. Ekkor azon­ban a gép­ko­csi­val kisod­ró­dott, és az útmen­ti víz­el­ve­ze­tő árok­ba csa­pó­dott, majd a gép­ko­csi fej­te­tő­re állt.

A bal­eset során a vád­lott mel­lett helyet fog­la­ló sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elhalálozott.

A ter­helt cse­lek­mé­nye halált okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.