Főoldal » Hírek » Ittasan vezetett, mentőautóval ütközött - eredményes vádemelés - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Az itta­san veze­tő 29 éves férfi a meg­kü­lön­böz­te­tett fény és hang­jel­zést hasz­ná­ló men­tő­au­tó­nak ütkö­zött, ami ennek követ­kez­té­ben az olda­lá­ra borult. Az ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság a ter­helt­tel szem­ben 2 év fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést sza­bott ki, vala­mint 6 évre eltil­tot­ta a jár­mű­ve­ze­tés­től.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 29 éves fér­fi­val szem­ben ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra.

A vád sze­rint a férfi 2020. ápri­lis 08-án itta­san, érvé­nyes veze­tői enge­dély nél­kül, jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt veze­tett gép­ko­csit a XIV. kerü­let, Egres­sy úton. A vád­lott nem vette észre az arra hala­dó, meg­kü­lön­böz­te­tett fény és hang­jel­zést együt­te­sen hasz­ná­ló men­tő­au­tót, ezért az Egres­sy út és Mis­kol­ci utca keresz­te­ző­dé­sé­nél a gép­ko­csi­já­val a men­tő­au­tó­nak ütkö­zött. Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a men­tő­au­tó az olda­lá­ra borult. A bal­eset­ben csak a vád­lott szen­ve­dett könnyebb sérü­lé­se­ket, más nem sérült meg.

A bíró­ság egyet­ér­tett az ügyé­szi indít­vánnyal, misze­rint a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­nak tör­vé­nyi fel­té­te­lei fenn­áll­nak, ezért az ügyet tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bírál­ta el. A fér­fi­val szem­ben bün­te­tő­vég­zés­sel 2 év fog­ház­bün­te­tést sza­bott ki, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 5 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te, továb­bá 6 évre eltil­tot­ta a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től.

A bün­te­tő­vég­zés ellen fel­leb­be­zés­nek nincs helye, azon­ban az érde­kel­tek tár­gya­lás tar­tá­sát kér­he­tik. Az ügyész­ség nem kérte tár­gya­lás tar­tá­sát.

A fel­vé­te­len a bal­eset lát­ha­tó: https://www.facebook.com/watch/?v=665604997989437

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­eme­lés­ről kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye itt olvas­ha­tó:  https://ugyeszseg.hu/ittasan-vezetett-mentoautoval-utkozott-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/