Főoldal » Hírek » Jegy nélkül utazott a vonaton egy külföldi férfi, aki a kalauz után a rendőrökre támadt- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség 3 napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta a köz­fel­ada­tot ellá­tó, vala­mint a – rész­ben kül­föl­di – hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­tét elkö­ve­tő román fér­fit. A vona­ton jegy nél­kül utazó férfi elő­ször a jegy­vizs­gá­ló­ra, majd a rend­őrök­re támadt. 

A har­min­cas évei ele­jén járó férfi 2023. novem­ber 12-én, este, a Magyar­or­szá­gon Hegyes­ha­lom felől Buda­pest irá­nyá­ba köz­le­ke­dő nem­zet­kö­zi sze­mély­szál­lí­tó vona­ton menet­jegy nél­kül uta­zott. A tény­ál­lás sze­rint a jegy­vizs­gá­ló kérte a férfi jegyét, ám azzal az utas nem ren­del­ke­zett, és a hely­ben tör­té­nő meg­vál­tás­ra sem volt haj­lan­dó. A kala­uz közöl­te, hogy a sze­rel­vény­ről Moson­ma­gyar­óvá­ron le kell száll­nia, ame­lyet a férfi tudo­má­sul vett.

A jegy­vizs­gá­ló ezt köve­tő­en a nem­zet­kö­zi vonat­kí­sé­rő közös szol­gá­la­tot ellá­tó rend­őrök­től – a Készen­lé­ti Rend­őr­ség állo­má­nyá­ba tar­to­zó, vala­mint az oszt­rák és a német rend­őr­ség részé­ről szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő, össze­sen hat hiva­ta­los sze­mély­től – a jeggyel nem ren­del­ke­ző sze­mély uta­zá­sá­nak meg­sza­kí­tá­sa érde­ké­ben segít­sé­get kért. Az egyik magyar rend­őr a fér­fit iga­zol­tat­ta és közöl­te vele, hogy a érvé­nyes jegy hiá­nyá­ban a követ­ke­ző állo­má­son le kell száll­nia. Moson­ma­gyar­óvár állo­más­ra beér­kez­ve a rend­őr ismé­tel­ten a sze­rel­vény elha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel a fér­fit, aki az egyen­ru­hás és a jegy­vizs­gá­ló kísé­re­té­ben leszállt a vonat­ról.

A leszál­lást köve­tő­en a férfi szem­be for­dul­va a rend­őr­rel, annak válla felett, két­szer a mögöt­te álló jegy­vizs­gá­ló arca felé köpött, és román nyel­ven kia­bált. Ezt látva a vona­ton tar­tóz­ko­dó, szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő továb­bi 5 rend­őr is leszállt, a fér­fit kör­be­vet­ték, és annak meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben, hogy a sze­rel­vény­re vissza­száll­jon, az alul­já­ró felé kísér­ték. A férfi vissza akart száll­ni a vonat­ra, ezért az egyik oszt­rák rend­őrt meg­lök­te, és a sze­rel­vény felé futott. A férfi fel­szó­lí­tás­ra sem állt meg, majd a könyö­ké­vel a köz­vet­le­nül mögöt­te hala­dó magyar rend­őr irá­nyá­ba ütött, de nem talál­ta el.

A nyo­mo­zó ügyész­ség az őri­zet­ben lévő elkö­ve­tőt gyor­sí­tott eljá­rás­ban a mai napon a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, és meg­ha­tá­ro­zott időre uta­sít­sa ki Magyar­or­szág terü­le­té­ről.