Főoldal » Archív » Jogerős döntés született az ún. reptéri vesztegetéses ügyben

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség 2017-ben emelt vádat az ügy­ben, a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la napok­ban kihir­de­tett íté­le­té­vel másod­fo­kú dön­tést hozott. 

A vád sze­rint egy, a médi­á­ból ismert zenész 2014-ben 80.000 Ft kész­pénzt adott tár­sa­i­nak, hogy a repü­lő­éren szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő pénz­ügy­őrt azért vesz­te­ges­sék meg, hogy a Török­or­szág­ból hamis már­ka­jel­zé­sű ruhá­za­ti ter­mé­kek­kel vám­el­len­őr­zés­re jelent­ke­ző fele­sé­ge poggyá­sza­it ne ellenőrizze.

A bíró­ság a vesz­te­ge­tést meg­va­ló­sí­tó zenészt össze­sen 1.000.000 Ft pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az ügy vala­mennyi sze­mély­re jogerős.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/sulyositasert-fellebbezett-az-ugyeszseg-az-un-repteri-vesztegeteses-ugyben/