Főoldal » Archív » Jogosítvány nélkül, ittasan gázolt, majd elhajtott a helyszínről egy férfi Gyöngyösön

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy negy­ven­nyolc éves jár­mű­ve­ze­tő­vel szem­ben, aki­nek soro­za­tos KRESZ sza­bály­sze­gé­sei vezet­tek ahhoz, hogy tavaly nyá­ron elütött egy gya­lo­gost Gyön­gyös belterületén.

A vád­lott 2019. júni­us 7-én, 22 óra­kor, éjsza­kai látá­si viszo­nyok között, de műkö­dő köz­vi­lá­gí­tás mel­lett köz­le­ke­dett a sze­mély­gép­ko­csi­já­val a Kis­mér­ges úton.

A férfi a jármű érvé­nyes veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, a kocsi tom­pí­tott fény­szó­ró­ját nem kap­csol­ta fel, és a véré­ben a meg­elő­ző­en elfo­gyasz­tott nagyobb mennyi­sé­gű sze­szes ital­ból szár­ma­zó 4,25 g/l ezre­lék alkohol-koncentráció volt, ami igen súlyos fokú alko­ho­los befo­lyá­solt­sá­got okozott.

A sér­tett a Kis­mér­ges út jobb szé­lén gya­lo­go­san haladt az úttes­ten, mivel az utcá­ban nem volt kiépí­tett járda.

A vád­lott rész­ben az autó lekap­csolt lám­pái, de főként az ittas­sá­gá­ból eredő figyel­met­len­sé­ge miatt nem ész­lel­te a vele azo­nos irány­ba hala­dó gya­lo­gost, és a  jár­mű­vé­nek jobb ele­jé­vel elütöt­te őt. A sér­tett nyolc napon túl gyó­gyu­ló kulcs­csont­tö­rést szenvedett.

A vád­lott a bal­eset után nem állt meg a hely­szí­nen, nem győ­ző­dött meg arról, hogy bárki meg­sé­rült, vagy segít­ség­nyúj­tás­ra szorul-e, ehe­lyett az addig 30-35 km/óra sebes­ség­gel hala­dó gép­jár­mű­vel gyor­sí­tott, majd kiszá­gul­dott a szűk utcából.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel, vala­mint segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­té­vel vádol­ja a járművezetőt.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés­sel vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki az elkö­ve­tő­vel szem­ben, emel­lett hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint köte­lez­ze az eljá­rás során kelet­ke­zett 209. 429 Ft bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.