Főoldal » Hírek » Jogosítvány nélkül okozott balesetet a bátonyterenyei férfi - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 20 éves bátony­te­re­nyei férfi ellen, aki veze­tői enge­dély hiá­nyá­ban veze­tett, majd az álta­la oko­zott bal­eset­ben utasa súlyo­san megsérült.

A vád­lott 2021. augusz­tus 5-én, a kora esti órák­ban, kifo­gás­ta­lan látá­si viszo­nyok között vezet­te sze­mély­gép­ko­csi­ját Pász­tó bel­te­rü­le­tén, mel­let­te élet­tár­sa ült. A veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző férfi a gép­ko­csi­val ezen útsza­ka­szon – ahol a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb hala­dá­si sebes­ség 50 km/h – eltúl­zott, leg­alább 73-88 km/h-s sebes­ség­gel pró­bált beven­ni egy kanyart. Ekkor a jármű jobb olda­li kere­ke­i­vel az útpad­ká­nak haj­tott, majd sod­ród­ni kez­dett, ami­től az autó tete­jé­re borul­va állt meg.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vád­lott könnyeb­ben sérült, élet­tár­sa súlyos, töré­ses és zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott meg­szeg­te a KRESZ vonat­ko­zó sza­bá­lyát, mely sze­rint a jár­mű­vel az úton, az út vonal­ve­ze­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en, a meg­en­ge­dett leg­na­gyobb hala­dá­si sebes­sé­get nem túl­lép­ve kell haladni.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­vel szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től való eltil­tá­sát, vala­mint a nyo­mo­zás során fel­me­rült 182.229 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sét indítványozta.

Az ügy­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság dönt.

A felek, mint hoz­zá­tar­to­zók kér­vé­nyez­ték ugyan az ügy köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra uta­lá­sát - erre a tör­vény köz­le­ke­dé­si ügyek­ben is lehe­tő­sé­get biz­to­sít -, azon­ban figye­lem­mel arra, hogy a bal­eset során a jobb első ülés­ben utazó nő súlyo­san meg­sé­rült, a medi­á­ci­ó­ra ez eset­ben nem kerül­he­tett sor, az eljá­rást bíró­ság előtt kell lefolytatni.

Fon­tos tud­ni­va­lók­kal szol­gál a témá­ban az ügyész­ség „Jogod­ban áll tudni” című isme­ret­ter­jesz­tő videó­so­ro­za­tá­nak aláb­bi epi­zód­ja: https://ugyeszseg.hu/jogodban-all-tudni-a-kozvetitoi-eljarasrol-kozlekedesi-buncselekmenyeknel/