Főoldal » Archív » Kábítószer hatása alatt gépkocsival mentek autót lopni– vádemelés – FOTÓKKAL

Egy férfi és egy nő bódult álla­pot­ban gép­ko­csit lopott, koráb­ban orgaz­da­ként több lopott gép­ko­csi alkat­ré­sze­it is meg­sze­rez­ték vagyo­ni haszon­szer­zés végett; elle­nük a Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt.

Egy 37 éves férfi és egy 30 éves nő 2018. novem­ber 22-én, az éjsza­kai órák­ban a XI. kerü­let, Dió­sze­gi útra men­tek, azért, hogy annak kör­nyé­ké­ről gép­jár­mű­vet tulaj­do­nít­sa­nak el.  A férfi a XI. kerü­let Ábel Jenő utcá­ban fel­tört egy por­tu­gál rend­szá­mú gép­ko­csit, és azt eltu­laj­do­ní­tot­ta. A páros a nő által veze­tett gép­ko­csi­val érke­zett a hely­szín­re, azon­ban már két jár­mű­vel távoz­tak, oly módon, hogy kábí­tó­szer fogyasz­tá­sa miatt mind­ket­ten bódult álla­pot­ban vol­tak, egyéb­ként a férfi saját fogyasz­tás­ra tar­tott kábí­tó­szert.

A két vád­lot­tat a rend­őrök még aznap elfog­ták a X. kerü­let­ben, a tet­ten­érés­kor a férfi a lopott gép­ko­csit bon­tot­ta szét. A vád­nak tár­gya még, hogy a férfi és a nő 2018 őszén két lopott gép­ko­csi alkat­ré­sze­it is meg­sze­rez­te orgaz­da­ként

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két ter­helt ellen nagyobb érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és minő­sí­tett eseti orgaz­da­ság bűn­tet­te, a férfi ellen ezen felül kábí­tó­szer­rel vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­sá­gon.

A vád­irat sze­rin­ti bűn­cse­lek­mé­nye­ket a tör­vény – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra is figye­lem­mel – egy­től hét és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti.

A férfi bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll.

A rend­őr­ség által az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett fotók itt érhe­tők el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszer-hatasa-alatt-loptak-autot