Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Kábítószer okozta az 5 hónapos csecsemő halálát – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki­nek hanyag­sá­ga a kis­ba­bá­ja halá­lá­hoz veze­tett.

A vád­irat sze­rint a fia­tal nő tizen­éves kora óta fogyaszt kábí­tó­szert, amit har­ma­dik ter­hes­sé­ge ide­jén fel­füg­gesz­tett, de a gyer­mek két hóna­pos korát köve­tő­en ismét rend­sze­re­sen hasz­nált dro­got.

A vád­lott és a szin­tén kábí­tó­szer fogyasz­tó élet­tár­sa 2018. janu­ár 18-án, dél­után egy megye­be­li falu hotel­jé­ben száll­tak meg a kis­ba­bá­val együtt, ahová vit­tek maguk­kal amfe­ta­mint is, közös fogyasz­tás­ra. 17 óra­kor a vád­lott és az élet­tár­sa a por álla­gú, amfe­ta­min tar­tal­mú kábí­tó­szert figyel­met­len­ség­ből olyan helyen hagy­ták, hogy a kábí­tó­szer az 5 hóna­pos cse­cse­mő szá­já­ba, majd szer­ve­ze­té­be került. Rövid­del ezután a baba elaludt, majd pár óra múlva sírva ébredt, de az ekkor már amfe­ta­min hatá­sa alatt álló sér­tet­tet a nő és az élet­tár­sa vissza­al­tat­ta. Az anya a cse­cse­mő sírá­sát a fog­zás okoz­ta fáj­da­lom­nak vélte, és fog­krém­mel az ínyét beken­te. Az öt hóna­pos gyer­mek éjfél előtt meg­halt a kábí­tó­szer okoz­ta lég­zé­si elég­te­len­ség, és azzal össze­füg­gő egyéb okok miatt.

A vád­lott és az élet­tár­sa éjjel ész­re­vet­te, hogy a kis­ba­ba nem léleg­zik, men­tőt hív­tak, de a kiér­ke­ző orvos már csak a halál beáll­tát tudta meg­ál­la­pí­ta­ni.

A főügyész­ség a nőt gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­gé­vel, vala­mint a kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. A vád­lott élet­tár­sa isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dik, őt a megyei rendőr-főkapitányság körö­zi.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.