Főoldal » Hírek » Kamionban bújtatva szállított 45 migránst - vádemelés- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi FOTÓKKAL

A bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tatai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a török állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki 45 mig­ránst kami­on­ban szállított.

A vád­irat sze­rint a férfi 5.000 euró össze­gű díja­zás elle­né­ben vál­lal­ta mig­rán­sok jog­el­le­nes szál­lí­tá­sát. Az elkö­ve­tő 2020. októ­ber 7-ét meg­elő­ző­en egy román cég török állam­pol­gár­sá­gú ügy­ve­ze­tő­jé­től a mig­ráns sze­mé­lyek jog­el­le­nes szál­lí­tá­sa cél­já­ból átvet­te a járműszerelvényt.

A férfi a meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­ra Nagy­lak köze­lé­ben vára­ko­zott, mialatt több ember­csem­pész össze­sen 45 fő szír állam­pol­gárt sze­mély­gép­ko­csik­kal egy erdős terü­let­re vit­tek, ahon­nan szin­tén ember­csem­pész irá­nyí­tá­sá­val  a mig­rán­sok rövid  gya­log­lás után a jár­mű­sze­rel­vény­hez értek, és annak pót­ko­csi­já­ban elbúj­tak. Ezután a vád­lott a meg­bí­zó­ja útmu­ta­tá­sát követ­ve a mig­rán­so­kat szál­lít­va elin­dult a magyar-osztrák határ irá­nyá­ba, útköz­ben a nála lévő két mobil­te­le­fo­non keresz­tül tar­tot­ta a kap­cso­la­tot meg­bí­zó­já­val, és a jármű tulajdonosával.

A férfi a mig­rán­so­kat a kami­on­nal szál­lít­va haladt az M1-es autó­pá­lyán, ami­kor 2020. októ­ber 7-én 05 óra 20 perc­kor a tata­bá­nyai rend­őrök az M1 autó­pá­lya A oldal 64 km szel­vé­nyé­ben meg­ál­lí­tot­ták, őt és uta­sa­it előállították.

A nyo­mo­zó ható­ság által készí­tett fotók http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/kamionban-megbujva-probaltak-ausztriaba-0  olda­lon tekint­he­tők meg.

A Tatai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja 2020. októ­ber 9-én ren­del­te el a férfi letar­tóz­ta­tá­sát, amely­nek hosszab­bí­tá­sá­ról a  https://ugyeszseg.hu/kamion-rakterebe-rejtve-szallitotta-a-negyvenot-migranst-a-komarom-esztergom-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/ olda­lon adott ki köz­le­ményt az ügyészség.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tatai Járás­bí­ró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát tart­sa fenn, és őt fegy­ház­bün­te­tés­re, Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tás­ra ítél­je, vala­mint a lefog­lalt mobil­te­le­fo­no­kat és jár­mű­sze­rel­vényt koboz­za el.