Főoldal » Hírek » Karddal vágta át egy kutya torkát – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy kard­dal halál­ra seb­zett egy kóbor ebet.

A vád­irat sze­rint a férfi ellen más bűn­cse­lek­mény miatt is folyt eljá­rás, mert koráb­ban aka­dá­lyoz­ta egy autó­ra elren­delt vég­re­haj­tá­si eljá­rás lefolytatását.

A fenti ese­tet köve­tő­en, 2023 júni­u­sá­ban több eb meg­tá­mad­ta a vád­lott roko­na­i­nak ceg­lé­di köz­te­rü­le­ten kikö­tött és őri­zet­le­nül hagyott póni­lo­va­it. A férfi elha­tá­roz­ta, hogy fel­ku­tat­ja a táma­dó kutyá­kat és azo­kat elpusz­tít­ja, vala­mint gaz­dá­i­kat elszá­mol­tat­ja. Ezzel a cél­lal autó­zott a póni­kat ért táma­dás hely­szí­ne körül, ami­kor ész­re­vett egy köze­pes ter­me­tű kóbor kutyát, amely­ről azt fel­té­te­lez­te, hogy köze lehe­tett a táma­dás­hoz. A férfi kiszállt az autó­ból, magá­hoz vett egy nagy­mé­re­tű, sza­mu­rájk­ard­ra hason­lí­tó vágó­esz­közt. Miu­tán kiszállt, legug­golt és magá­hoz csa­lo­gat­ta az egyéb­ként barát­sá­go­san visel­ke­dő kutyát, amely csa­hol­va, fark csó­vál­va köze­lí­tett hozzá.

A vád­lott kihasz­nál­va, hogy az elé érő kutya barát­ko­zá­si szán­dé­kát kife­jez­ve a hátá­ra feküdt, a kezé­ben lévő kard­dal, nagy erő­vel az állat tor­ká­ra vágott. Ezután vissza­ült a gép­ko­csi­ba és elhajtott.

Az eb nya­kán a táma­dás követ­kez­té­ben mély, cent­rá­lis vénát is átmet­sző vágott seb kelet­ke­zett, és hosszas szen­ve­dés után elpusztult.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen bíró­sá­gi vég­re­haj­tás aka­dá­lyo­zá­sá­nak vét­sé­ge és állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat.