Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Késelésbe torkollott a születésnapi rendezvény – fotóval – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi fér­fi­nak, akit a nyo­mo­zó ható­ság ember­ölés bűn­tett kísér­le­té­nek elkö­ve­té­sé­vel gyanúsít.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott lakó­he­lyén 2023. augusz­tus 11-én éjjel szü­le­tés­na­pi par­tit tar­tot­tak, ame­lyen a sér­tett is részt vett. A mulat­sá­gon mind­két férfi ittas álla­pot­ba került. A sér­tett visel­ke­dé­se miatt kiala­kult feszült­ség hatá­sá­ra a gya­nú­sí­tott az utcán ordí­ta­ni, majd dula­kod­ni kez­dett a fér­fi­val, akit egy kés­sel meg­szúrt és egy farúd­dal is meg­ütött. A sér­tett éle­tét sür­gős­sé­gi műté­ti beavat­ko­zás­sal men­tet­ték meg.

A gya­nú­sí­tott a cse­lek­mény elkö­ve­té­se után isme­ret­len hely­re távo­zott, őt a rend­őr­ség mun­ka­tár­sai elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján, 2023. augusz­tus 22-én fog­ták el.

A főügyész­ség az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult eljá­rás­ban a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát a szö­kés, illet­ve elrej­tő­zés tényé­re és veszé­lyé­re, a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indítványozta.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.

Az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ről a fotót a rend­őr­ség a szem­le­kor készítette.