Főoldal » Hírek » Késsel követelt milliókat a szüleitől - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li fér­fi­val szem­ben, aki idén télen a szü­le­it élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­ve akart pénz­hez jutni.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. feb­ru­ár 1-jén, reg­gel, a makói ott­ho­nuk­ban szü­le­i­vel kia­bált, szit­ko­zó­dott, és azt mond­ta nekik, hogy meg­öli őket, ha nem adnak egy­mil­lió forin­tot. A déli órák­ban már az összeg két­sze­re­sét köve­tel­ve egy 20 cm-es pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kés­sel a kezé­ben pró­bál­ta őket meg­fé­lem­lí­te­ni, édes­any­ja felé meg­in­dul­va, aki elme­ne­kült előle. A férfi azért, hogy a köve­te­lé­sé­nek továb­bi nyo­ma­té­kot adjon, egy gáz riasz­tó­pisz­tolyt vett elő dobo­zos­tul, végül abból a fegy­vert nem vette ki. A bűn­cse­lek­mény­nek az vetett véget, hogy a sér­tet­tek érte­sí­tet­ték a rend­őr­sé­get, akik a hely­szí­nen elfog­ták, és őri­zet­be vet­ték a férfit.

Az elkö­ve­tőt a járá­si ügyész­ség két rend­be­li, súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint a nyo­mo­zás során a szer­ve­ze­té­ben kimu­ta­tott amfe­ta­min­szár­ma­zék­ra tekin­tet­tel kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.