Főoldal » Hírek » Két és fél év börtönbüntetést kapott a maradandó sérülést okozó focista - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indí­tott bűn­ügyé­ben – mely­ben egy fla­kon eldo­bá­sa miatt vakult meg a ven­dég szur­ko­ló – a napok­ban hir­de­tett íté­le­tet a Fonyó­di Járásbíróság.

A vád lénye­ge sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű, 34 éves a vád­lott 2020 októ­be­ré­ben Somogy­vá­ron a hazai csa­pat­ban fut­bal­lo­zott a megye fel­nőtt II. baj­nok­ság egy mér­kő­zé­sén. A meccs során lecse­rélt fér­fi­nak nem tet­szett a játék­ve­ze­tő egyik dön­té­se, ezért beki­a­bált a pályá­ra, majd az egyik szur­ko­ló­val is szó­vál­tás­ba keve­re­dett. A vita során az indu­la­tos vád­lott a kezé­ben tar­tott 7,5 dl-es, kevés vizet tar­tal­ma­zó műanyag palac­kot nagy erő­vel a tőle 3,4 méter­re álló sér­tett felé dobta, aki­nek az eldo­bott tárgy olyan súlyo­san meg­sér­tet­te a bal sze­mét, hogy látá­sát nem lehe­tett megmenteni.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság a koráb­ban hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt marasz­talt fér­fit 2 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint 3 évre eltil­tot­ta a Magyar Lab­da­rú­gó Szö­vet­ség ver­seny­rend­sze­ré­ben sze­rep­lő sport­ren­dez­vé­nyek látogatásától.

Az ügyész­ség a dön­tést tudo­má­sul vette, azon­ban a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zett, ezért az íté­let nem jogerős.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: https://ugyeszseg.hu/maradando-serulest-szenvedett-a-focimeccsen-szurkolo-ferfi-a-somogy-megyei-fougyeszseg-sajtokozlemenye/