Főoldal » Archív » Két hónapon belül eredményes a rablás bűntette miatti vádemelés

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt 2019. ápri­lis 23. nap­ján nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő két fér­fi­val szem­ben, akik ürügy­ként előbb egy szál ciga­ret­tát kér­tek a sér­tet­től, majd zse­bei kiürí­té­sé­re szó­lí­tot­ták fel, ennek során több­ször tor­ká­nak elvá­gá­sá­val fenye­get­ték, az egyik elkö­ve­tő­nek – aki bán­tal­maz­ta is őt – a sér­tett átad­ta az érté­ke­it.

A vád­eme­lés­ről az ügyész­ség a https://ugyeszseg.hu/egy-szal-cigarettat-kertek-a-sertettol-majd-kiraboltak/ olda­lon adott ki köz­le­ményt.

A vád­eme­lést köve­tő­en a bíró­ság 2019. júni­us 17. nap­ján elő­ké­szí­tő ülést tar­tott, ame­lyen a vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­ték, és lemond­tak a tár­gya­lás­hoz való joguk­ról. A bíró­ság az ügyész­ség  indít­vá­nya alap­ján a másod­ren­dű vád­lot­tat 4 év 7 hónap bör­tön­bün­te­tés­re és 5 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, az első­ren­dű vád­lot­tat 3 év 6 hó bör­tön­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján másod­ren­dű vád­lot­tal szem­ben elren­del­te két továb­bi sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát, vala­mint meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, ezzel szem­ben a vád­lot­tak eny­hí­té­sért jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést. Mivel az íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, ezért a bíró­ság az ügyész indít­vá­nyá­ra  ren­del­ke­zett a kény­szer­in­téz­ke­dé­sek­ről. A  másod­ren­dű vád­lot­tal szem­ben a letar­tóz­ta­tást fenn­tar­tot­ta, míg első­ren­dű vád­lot­tal szem­ben nyom­kö­ve­tő tech­ni­kai esz­köz alkal­ma­zá­sát és  bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­delt el.