Főoldal » Archív » Két napon belül elítélték a besurranó tolvajt

Két zug­lói lakás­ba bemá­szott, egybe pedig a redőny fel­fe­szí­té­sé­vel kísé­relt meg bejut­ni; az ügyész­ség két napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta, 2 év 3 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítélték.

A vád sze­rint a vád­lott, egy 27 éves férfi, 2019. janu­ár 7-én a dél­előt­ti órák­ban a nyit­va hagyott abla­ko­kon bemá­szott a XIV. kerü­let, Benkő utcá­ban és az Egres­sy úton egy-egy lakás­ba, azért, hogy lopás­sal sze­rez­zen érté­ke­ket. A férfi az egyik lakás­ban kutat­ni kez­dett, a sér­tett azon­ban ész­lel­te a cse­lek­mé­nyét, így a vád­lott csak egy kabá­tot szer­zett meg, de ezt is eldob­ta mene­kü­lés köz­ben. A vád­lott a másik lakás­ból egy mobil­te­le­font és egy pénz­tár­cát tulaj­do­ní­tott el, benne iga­zol­vá­nyok­kal és 180 ezer forinttal.

A két eset után a férfi egy har­ma­dik lakás­ba is meg­pró­bált bejut­ni a XIV. kerü­let, Szug­ló utcá­ban, oly módon, hogy az ablak­re­dőnyt fel­fe­szí­tet­te. Ekkor azon­ban ész­lel­te, hogy a lakás­ban tar­tóz­kod­nak, ezért elfu­tott a helyszínről.

Az érte­sí­tett rend­őrök a vád­lot­tat a közel­ben elfog­ták és őri­zet­be vették.

A Buda­pes­ti XIV. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság kivá­ló mun­ká­já­nak köszön­he­tő­en a Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a ter­hel­tet az elfo­gá­sá­tól szá­mí­tott kettő napon belül – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé állí­tot­ta. A bíró­ság a fér­fit a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta lopás bűn­tet­té­ben, vala­mint lopás bűn­tet­té­nek és vét­sé­gé­nek kísér­le­té­ben, ezért őt 2 év 3 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A bíró­ság – ügyé­szi indít­vány alap­ján – az íté­le­tet köve­tő­en elren­del­te a vád­lott letartóztatását.