Főoldal » Hírek » Két rendőrt ütött meg egy férfi – fotókkal – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­sá­gon egy fér­fi­val szem­ben, aki rátá­madt az intéz­ke­dő rendőrökre.

A vád sze­rint sza­bály­sér­tés miatt a férfi elő­ve­ze­té­sét ren­del­ték el, ezért 2024. janu­ár 4-én, reg­gel, rend­őrök jelen­tek meg a har­min­cas évei ele­jén járó férfi Bács-Kiskun vár­me­gyei ott­ho­ná­ban. A rend­őrök közöl­ték az elő­ve­ze­tés tényét és okát, de a férfi jelez­te, hogy nem haj­lan­dó együtt­mű­köd­ni. Az elkö­ve­tő figyel­men kívül hagy­ta a rend­őrök ismé­telt fel­szó­lí­tá­sa­it, akik ezért közöl­ték, hogy kény­sze­rí­tő esz­közt fog­nak alkalmazni. 

Az egyik rend­őr meg akar­ta bilin­csel­ni az ágyon fekvő fér­fit, aki a passzív ellen­ál­lás­sal tovább­ra sem hagyott fel. A vád­lott meg­pró­bál­ta kivon­ni magát az intéz­ke­dés alól, hadonászni-rúgkapálni kez­dett, el akar­ta lökni a jár­őrt. A bilin­cse­lést segít­ve a rend­őr­nő lefog­ta a férfi lábát, aki meg­rúg­ta, ezért a nő az ablak­pár­kány­nak esett. Ezután a ter­helt két kéz­zel a fal sar­ká­nak lökte az őt meg­bi­lin­csel­ni pró­bá­ló rend­őrt. A rend­őr­nő meg­pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni a fér­fit, aki kirán­tot­ta magát a fogás­ból és elmenekült. 

A fér­fit rövid időn belül a szem­ben lévő ingat­lan pad­lá­sán elfogták.

A rend­őrök a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség az elkö­ve­tés nap­ján gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit és sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta letartóztatását.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben - hal­ma­za­ti bün­te­té­sül -  sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-a-padlason-bujkalo-ferfi-aki-korabban-rendorokre-tamadt-fotokkal-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/ 

A fotók az elkö­ve­tés hely­szí­nén készültek.