Főoldal » Hírek » Kétszer is megszúrta a bicskával volt élettársát egy nő - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki tavaly ősszel Sze­ge­den, a nyílt utcán sebe­sí­tet­te meg élet­ve­szé­lye­sen volt élet­tár­sát.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a férfi koráb­ban öt éven keresz­tül élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek, majd a soro­za­tos vesze­ke­dé­sek miatt sza­kí­tot­tak. A nő rövid időre kül­föld­re köl­tö­zött, haza­té­ré­sét köve­tő­en azon­ban több­ször újra talál­koz­tak. 2021. novem­ber 5-én, a vád­lott a sér­tett laká­sán tar­tóz­ko­dott, ahol együtt alko­holt, míg a nő kris­tály nevű kábí­tó­szert is fogyasz­tott. A kiala­kult szó­vál­tás miatt a nő távoz­ni akart, a férfi azon­ban pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni, az utcá­ra is követ­ve kér­lel­te őt, hogy marad­jon. Folya­ma­tos vesze­ke­dé­sük köz­ben a férfi két­szer pofon ütöt­te a nőt, aki erre egy kinyit­ha­tó bics­kát vett elő, mellyel mell­ka­son, illet­ve a sér­tett véde­ke­zé­se foly­tán a bal könyö­kén meg­szúr­ta a fér­fit, majd a bics­kát eldob­va elfu­tott.

A főügyész­ség a ter­hel­tet élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tett elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban arra az eset­re, ha bűnös­sé­gét beis­me­ri és a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról lemond, az ügyész­ség 3 év 6 hónap bör­tön kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.