Főoldal » Archív » Kettészakadt az autó a balesetben

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halált okozó köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy 64 éves fér­fi­val szem­ben, aki  2017 feb­ru­ár­já­ban Sop­ron köze­lé­ben halá­los bal­ese­tet oko­zott a soro­za­tos, veszé­lyez­te­tő előzéseivel.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a Győr­ben élő férfi Kóp­há­za felől veze­tett Nagy­cenk irá­nyá­ba. Ennek során több­ször úgy elő­zött, hogy egy­ide­jű­leg szem­ből is érkez­tek autók, melyek veze­tői fékez­ve, lehú­zód­va tér­tek ki a vád­lott autó­ja elől. Az elkö­ve­tő az elő­zé­sek között sem tért vissza a saját for­gal­mi sáv­já­ba, ehe­lyett a bal olda­li sáv­ban marad­va igye­ke­zett biz­to­sí­ta­ni továb­bi előzéseit.

Mind­ezek során a vád­lott, miu­tán egy kül­föl­di rend­szá­mú autót meg­elő­zött, szin­tén nem tért vissza a for­gal­mi sáv­já­ba, hanem a másik sáv­ban marad­va pró­bált meg­előz­ni még egy teher­au­tót is. Ezzel a manő­ver­rel azon­ban a pad­ká­ra kény­sze­rí­tett egy szem­ből érke­ző jár­mű­vet, mely­nek veze­tő­je a vissza­kor­mány­zás során elvesz­tet­te ural­mát az autó felett és a vád­lott által meg­elő­zött oszt­rák autó­nak ütközött.

A kül­föl­di autó fel­bo­rult, veze­tő­jé­nek az ütkö­zés­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek. A belé csa­pó­dó autó ket­té­sza­kadt, a veze­tő az úttest­re esett és olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy a kór­ház­ba szál­lí­tá­sa köz­ben éle­tét vesztette.

A vád­lott az ütkö­zést látta, azon­ban meg­ál­lás nél­kül, újabb - sza­bály­ta­lan, a balra kanya­ro­dó sáv­ban kivi­te­le­zett - elő­zést köve­tő­en a hely­szín­ről elhaj­tott, majd a bal­eset­től 6 kilo­mé­ter­re az árok­ba csa­pód­va állt meg.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt két bűn­cse­lek­ménnyel, halált okozó köz­úti veszé­lyez­te­tés­sel és minő­sí­tett segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­val vádol­ja. Vele szem­ben mint­egy 13 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.