Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Ki akart rabolni egy fiatal fiút, majd garázdálkodott – az ügyészség bíróság elé állította - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 19 éves fér­fit, aki egy kis­ko­rút akart kira­bol­ni fényes nap­pal az utcán, majd össze­ve­re­ke­dett egy isme­ret­len­nel. A bíró­ság a táma­dót 4 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, az ügyész­ség azon­ban súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A vád sze­rint a ter­helt 2022. októ­ber 24-én, kora dél­után, a VII. kerü­le­ti Thö­kö­ly úton oda­lé­pett egy 15 éves fiú­hoz, aki­től ciga­ret­tát kért, majd ami­kor a sér­tett közöl­te vele, hogy nincs nála, ököl­lel arcon ütöt­te őt. A fiú az ütést köve­tő­en meg­jegy­zést tett, mire a táma­dó ismét arcon ütöt­te. A sér­tett ezt köve­tő­en beme­ne­kült egy köze­li étte­rem­be, ahová a ter­helt követ­te, és ott arra fel­szó­lí­tot­ta a fia­tal fiút, hogy vegyen neki vala­mit. Ekkor lépett be az étte­rem­be a sér­tett édes­any­ja, aki rászólt a fér­fi­ra, hogy hagy­ja békén a fiát, mire a ter­helt az anyát is meg­fe­nye­get­te azzal, hogy meg­ve­ri, azon­ban végül elhagy­ta az étter­met. A sér­tett fiú becsuk­ta az ajtót a férfi után, mire a ter­helt azt a vál­lá­val akar­ta benyom­ni, de ami­kor az anya közöl­te, hogy hívja a rend­őr­sé­get, végül elhagy­ta a hely­színt. A sér­tett­re mért üté­sek fizi­kai sérü­lést nem okoztak. 

A vád­lott a fenti ese­tet köve­tő­en, a XIV. kerü­let Rei­ner Fri­gyes park busz­meg­ál­ló köze­lé­ben egy isme­ret­len sze­méllyel dula­ko­dott, köl­csö­nö­sen ütötték-rúgták egy­mást, majd a férfi innen is távozott.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 19 éves fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé.

A tár­gya­lá­son lefoly­ta­tott bizo­nyí­tás alap­ján a bíró­ság a fér­fit a vád­dal egye­ző­en, rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben és garáz­da­ság vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, és ezért őt 4 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, továb­bá elren­del­te két koráb­bi, vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­té­se végrehajtását.

Az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, hosszabb tar­ta­mú bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zett, így az íté­let nem jog­erős. A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.