Főoldal » Hírek » Kifosztották a megvert áldozatot – videóval és fotóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Kifosz­tás bűn­tet­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik a meg­vert fér­fi­tól ciga­ret­tát és kulcs­cso­mót vet­tek el.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők és a sér­tett 2023. feb­ru­ár 20-án, egy esz­ter­go­mi park­ban tar­tóz­ko­dott, ahol a két ittas férfi össze­szó­lal­ko­zott. A vita során a férfi a sér­tet­tet több­ször meg­ütöt­te, a föld­re került áldo­za­tot több­ször megrúgta.

A táma­dó férfi ezután a föl­dön moz­du­lat­la­nul fekvő sér­tett zse­be­it átku­tat­ta, onnan egy doboz ciga­ret­tát és egy kulcs­cso­mót vett el, amit a mel­let­te álló nőnek adott át, aki a tár­gya­kat a tás­ká­já­ba tette.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek hat hét alatt gyó­gyu­ló sérü­lé­se keletkezett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a bün­tet­len nőt vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.

A fotón az elvett kulcs­cso­mó látható. 

Az elvett kulcscsomó 3 db kulccsal