Főoldal » Hírek » Kihűlés okozta a fiaival együtt élő, magatehetetlen asszony halálát – fotóval – a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Nem gon­doz­ták maga­te­he­tet­len édes­any­ju­kat azok a 40 és 41 éves veszp­ré­mi test­vé­rek, akik ellen ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyészség. 

A vád­irat sze­rint a test­vé­rek az egy­szo­bás házuk­ban éltek együtt 68 éves édes­any­juk­kal, aki­nek az egész­sé­gi álla­po­ta szel­le­mi­leg és fizi­ka­i­lag is folya­ma­to­san rom­lott, és egyre kevés­bé volt képes ellát­ni magát. A vád­lot­tak a házat és annak kör­nye­ze­tét elha­nya­gol­ták, a lakást mint­egy öt éve nem fűtöt­ték, nem taka­rí­tot­ták, a mennye­zet­ről és a falak­ról a víz csö­pö­gött, a fala­kat penész borí­tot­ta. A két férfi az édes­any­juk ágyát sem tar­tot­ta rend­ben, mely­nek követ­kez­té­ben a lakás­ban elvi­sel­he­tet­len volt a bűz.

A sér­tett 2022 decem­be­ré­ben oly­annyi­ra legyen­gült, hogy men­tő­vel kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol meg­be­te­ge­dé­sei mel­lett kihű­lést álla­pí­tot­tak meg. Az orvos java­sol­ta, hogy az asszonyt kró­ni­kus bel­gyó­gyá­sza­ti osz­tá­lyon helyez­zék el, azon­ban a fia­ta­labb test­vér ezt eluta­sí­tot­ta. A sér­tet­tet a beszál­lí­tá­sát köve­tő öt nap­pal később a kór­ház­ból hazaengedték.

Az asszony ott­hon már a mos­dó­ba sem tudott kimen­ni, nem tudott önál­ló­an enni, inni, ám a fiai közöm­bö­sek vol­tak a kiszol­gál­ta­tott hely­ze­té­vel szem­ben. Nem figyel­tek arra, hogy meg­fe­le­lő étel­hez, ital­hoz jus­son, nem gon­dos­kod­tak a ruhá­za­tá­nak cse­ré­jé­ről, a lakást pedig tovább­ra sem fűtötték.

2023. janu­ár köze­pén a sér­tet­tet meg­lá­to­gat­ta a test­vé­re, aki az idő­sebb test­vért rábe­szél­te, hogy hív­jon men­tőt az édes­any­já­hoz. A kiér­ke­ző men­tő­sök az asszonyt a 12 C°-os fűtet­len lakás­ban egy besza­kadt ágyon, félig a pad­ló­ra csúsz­va, esz­mé­let­len álla­pot­ban talál­ták és kihű­lé­ses, sok­kos álla­pot­ban szál­lí­tot­ták kór­há­za, ahol a szak­sze­rű ellá­tás elle­né­re más­nap reg­gel elhunyt.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban mind­két elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy a vád­lot­tak fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsáthatók. 

A szem­lén készült fotón a csa­lá­di ház szo­bá­ja látható.

a családi ház szobája