Főoldal » Hírek » Kiskorú unokahúgával erőszakoskodott - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság íté­le­té­nek hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta azon vád­lott bün­te­tő­ügyé­ben, aki kis­ko­rú roko­na sérel­mé­re sze­xu­á­lis erő­sza­kot köve­tett el.

A bara­nyai férfi 2019. már­ci­u­sá­ban egy pécsi élel­mi­szer­bolt­ban talál­ko­zott test­vé­re 10 éves lányá­val, aki­vel beszél­get­ni kez­dett. A beszél­ge­tést köve­tő­en a kis­lány a vád­lott teher­gép­ko­csi­já­ba ült, akit nagy­báty­ja egy elha­gya­tott füves-bokros terü­let­re szál­lí­tott, majd a gép­ko­csit leál­lít­va sze­xu­á­lis indít­ta­tás­sal erő­sza­kos­kod­ni kez­dett vele.

A sér­tett eköz­ben a vád­lott gép­ko­csi ülé­sén hagyott mobil­te­le­fon­já­val ész­re­vét­le­nül fel­hív­ta édes­any­ját. Az édes­anya és a sér­tett test­vé­re a gép­ko­csi­ban zajló beszél­ge­tés hal­la­tán a hívást nem ész­le­lő vád­lott­nak üze­ne­te­ket küld­tek, fel­szó­lít­va, hogy cse­lek­mé­nyét hagy­ja abba, és a lányt azon­nal vigye haza.

A vád­lott mint­egy fél óra eltel­té­vel vette észre a hívást és az üze­ne­te­ket, és ijed­té­ben uno­ka­hú­gát lakó­he­lye köze­lé­be szál­lí­tot­ta, meg­fe­nye­get­te, hogy a tör­tén­tek­ről ne beszél­jen, majd a gép­ko­csi­ból kitette.

Az első­fo­kon eljárt Pécsi Tör­vény­szék a 2023. ápri­li­sá­ban hozott íté­le­té­vel a vád­lot­tat sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, ezért 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a véde­lem fel­men­tés érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la dönt.