Főoldal » Hírek » Kiskorúak fejlődését veszélyeztette a harcművész edző – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy harc­mű­vé­sze­tet okta­tó és masszázst is nyúj­tó férfi ellen, aki két, a fel­ügye­le­té­re bízott kis­ko­rú­val is a fej­lő­dé­sü­ket veszé­lyez­te­tő viszonyt folytatott.

A vád­irat sze­rint az 51 éves férfi egy IV. kerü­le­ti harc­mű­vé­sze­ti sport­egye­sü­let kép­vi­se­lő­je és veze­tő edző­je volt, aki emel­lett külön bérelt helyi­ség­ben masszázs­szol­gál­ta­tást is nyúj­tott. A férfi 2015-ben edző­ként és masszőr­ként kap­cso­lat­ba került egy 14 és egy 15 éves fiúval.

A férfi a fel­ügye­le­té­re bízott kis­ko­rú­ak sérü­lé­keny érzel­mi álla­po­tát kihasz­nál­va a bizal­muk­ba fér­kő­zött és éve­ken keresz­tül sze­xu­á­lis viszonyt foly­ta­tott velük. Ráha­tá­sá­ra a kis­ko­rú­ak más­sal is sze­xu­á­lis kap­cso­lat­ba kerül­tek. Emel­lett a vád­lott alko­hol­fo­gyasz­tás­ra is rávet­te a fiú­kat és alkal­man­ként együtt ita­lo­zott velük. Mind­ezek­kel a férfi veszé­lyez­tet­te a kis­ko­rú fiúk értel­mi, érzel­mi, erköl­csi fejlődését.

A Buda­pes­ti IV. és XV. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fit 2 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re íté­lé­sét, vala­mint azt is indít­vá­nyoz­za, hogy a bíró­ság tilt­sa el kis­ko­rú­a­kat érin­tő fog­lal­ko­zá­sok és egyéb tevé­keny­ség végzésétől.