Főoldal » Hírek » Kisteherautóval csempészte honfitársait – rendőrségi fotókkal - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szír fér­fi­nak, akit szer­dán értek tet­ten ember­csem­pé­szé­sen Csongrád-Csanád megyében.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő isme­ret­len meg­bí­zó uta­sí­tá­sá­ra 2022. júni­us 22. nap­ján, este egy oszt­rák honos­sá­gú fur­gon­nal Ásott­ha­lom kör­nyé­ké­re haj­tott. Itt egy erdős terü­le­ten fel­vett a jár­mű­vé­be az elő­ző­leg a szerb-magyar zöld­ha­tá­ron ille­gá­li­san átve­ze­tett kül­föl­di­e­ket, majd velük Nyugat-Európa felé indult. Rövid­del ezt köve­tő­en a jár­mű­vet mező­őrök állí­tot­ták meg, akik az ekkor a kocsi­ból kiugor­va elme­ne­kü­lő fér­fit is meg­fog­ták, és a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­ig visszatartották.

A rend­őri intéz­ke­dés­kor a jármű rak­te­ré­ben talált, magát szír állam­pol­gár­nak valló 21 ille­gá­lis határ­sér­tő sem sze­mély­azo­nos­sá­gát, sem magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­sa jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudta.

A járá­si ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét a szökés-elrejtőzés vala­mint az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye okán indítványozta.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a mai napon tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.