Főoldal » Archív » Kölyökkutyát bántalmazott; letöltendő fogházra ítélték – eredményes vádemelés állatkínzás miatt - FOTÓVAL- A Fővárosi Főügyészség közleménye

Egy férfi a három-négy hóna­pos kölyök­ku­tyá­ju­kat súlyo­san bán­tal­maz­ta, mert zavar­ta az állat – korá­nak meg­fe­le­lő – visel­ke­dé­se; a kerü­le­ti ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján letöl­ten­dő fog­ház­bün­te­tés­re ítél­ték első­fo­kon.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy har­minc­két éves férfi 2017. augusz­tus 24-én a XXI. kerü­let, Nap utcá­ban talál­ha­tó füves-fás részen bán­tal­maz­ta az élet­tár­sá­val közö­sen tar­tott kölyök­ku­tyát. Az eb a bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra csont­tö­rést szen­ve­dett, azon­ban egy állat­vé­dő civil szer­ve­zet mun­ka­tár­sai még aznap elvit­ték állat­or­vos­hoz, ahol meg­kap­ta a szük­sé­ges keze­lést.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Buda­pes­ti XX. XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Bíró­ság előtt.

A bíró­ság a vád­lot­tat – vád­dal egye­ző­en – bűnös­nek mond­ta ki, és őt egy év vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés­re és két év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint elren­del­te egy koráb­bi, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát.

Az íté­le­tet az ügyész­ség tudo­má­sul vette, a vád­lott eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett.

 A rend­őr­ség által készí­tett fotók a köz­le­mény mel­lék­le­tét képe­zik.