Főoldal » Archív » Körbélyegzője is volt az álorvosnak

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség kuruzs­lás, közokirat-hamisítás és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa miatt emelt vádat egy álor­vos ellen.

A vád sze­rint a vád­lott álta­lá­nos ápo­lói és asszisz­ten­si, majd jár­vány­ügyi fel­ügye­lői vég­zett­ség­gel ren­del­ke­zett, így éve­ken keresz­tül az egész­ség­ügy­ben, orvo­sok mel­lett dol­go­zott. A mun­ká­ja során az orvo­sok által előre alá­írt, de kitöl­tet­len orvo­si vénye­ket is meg­szer­zett, ami­ken előbb saját maga, majd a „bete­gei” részé­re írt fel vény­kö­te­les gyógyszereket.

A vád­lott egy hami­sí­tott, men­tő­ápo­lói vég­zett­sé­get iga­zo­ló érett­sé­gi bizo­nyít­vánnyal 2016 nya­rán vízi­men­tő­ként helyez­ke­dett el egy Bala­ton parti hotel­ban. A vele kap­cso­lat­ba kerü­lő sérül­te­ket, bete­ge­ket, őket meg­té­veszt­ve, orvo­si ellá­tás­ban része­sí­tet­te, és több­ször is kife­je­zet­ten orvos­nak adta ki magát előttük.

A vád­lott – annak elle­né­re, hogy erre csak orvos jogo­sult - az egyik beteg ellá­tás­ról ambu­láns lapot állí­tott ki és vény­kö­te­les gyógy­szert írt fel neki. Egy másik - fej­fá­jás­ra és hányás­ra - panasz­ko­dó beteg­től vért vett, majd men­tőt hívott hozzá. A vád­lott a men­tő­sök előtt orvos­nak adta ki magát és a beteg EKG vizs­gá­la­tát ren­del­te el, majd ennek elvég­zé­se után a beteg­nek injek­ci­ót akart bead­ni, de ehhez a páci­ens már nem járult hozzá. A vád­lott ezután az ellá­tás­ról ambu­láns lapot állí­tott ki, amit dok­tor­ként alá­írt, majd a nevé­re „dr” elő­tag­gal készí­tett hamis orvo­si kör­bé­lyeg­ző­vel látott el.

A vád­lott tény­ke­dé­se során magát orvos­nak kiad­va egy más­fél éves, lázas beteg gyer­me­ket is ellá­tott, illet­ve két könnye­ben sérült részé­re teta­nusz injek­ci­ót írt fel, ami­ket maga adott be.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint indít­vá­nyoz­ta a koráb­ban hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát is.