Főoldal » Hírek » Koronavírus gyógyszerekkel kereskedett egy budapesti orvos - korábbi videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­de­rí­té­se alap­ján indult ügy­ben, a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy orvos­sal szem­ben, aki a világ­jár­vány kirob­ba­ná­sa ide­jén, koro­na­ví­rus beteg­ség­ben szen­ve­dők­nek szánt gyógy­sze­rek­kel keres­ke­dett. Az ügy­nek továb­bi 12 vád­lott­ja van.

A vád­irat sze­rint az orvos vád­lott 2020-ban, a világ­jár­vány követ­kez­té­ben kihir­de­tett veszély­hely­zet ide­jén, az egyik buda­pes­ti kór­ház­ban dol­go­zott és mun­ka­kö­ré­ből adó­dó­an hoz­zá­fé­ré­se volt a koro­na­ví­rus­sal fer­tő­zött bete­gek keze­lé­sé­re szol­gá­ló olyan gyógy­sze­rek­hez, ame­lyek kizá­ró­lag a kór­ház­ban, szo­ros orvo­si fel­ügye­let mel­lett vol­tak adha­tók a bete­gek­nek.

Az orvos 2020 novem­be­re és 2021 feb­ru­ár­ja között, egy koráb­bi páci­en­sé­nek köz­re­mű­kö­dé­sé­vel, több alka­lom­mal jog­el­le­ne­sen érté­ke­sí­tet­te a kór­ház­ban kezelt bete­gek­nek biz­to­sí­tott gyógy­sze­re­ket olyan, kór­há­zi ápo­lá­son kívü­li sze­mé­lyek­nek, akik arra nem vol­tak jogo­sul­tak. A vád­lott alkal­man­ként jel­lem­ző­en 80.000 Ft jog­ta­lan elő­nyért kért, illet­ve kapott a gyógy­sze­re­kért, de volt olyan páci­ens is, akit pén­zért cse­ré­be soron kívü­li orvo­si ellá­tás­ban része­sí­tett, és mind­ez­zel össze­sen több száz­ezer Ft haszon­ra tett szert.

Az orvos ezál­tal az orvo­si köte­le­zett­sé­ge­it súlyo­san meg­szeg­te, egy­út­tal a gyógy­sze­rek eltu­laj­do­ní­tá­sá­val az egész­ség­ügyi intéz­mény kész­le­tét csök­ken­tet­te.
 
A vád­irat sze­rint az ügy továb­bi két orvos vád­lott­ja, vala­mint egy egész­ség­ügyi ellá­tást végző cég veze­tő­je soron kívü­li védő­ol­tás fel­vé­te­lé­re jogo­sí­tó, valót­lan tar­tal­mú mun­kál­ta­tói iga­zo­lást állí­tott ki, amely arról szólt, hogy az adott sze­mély egész­ség­ügyi dol­go­zó.
 
Továb­bá, egy bio­ló­gus­ként dol­go­zó vád­lott pedig nega­tív koro­na­ví­rus teszt­ered­mény­ről állí­tott ki valót­lan tar­tal­mú iga­zo­lást kül­föld­re uta­zás­hoz, sze­mé­lyes meg­je­le­nés és tesz­te­lés nél­kül. Az ügy továb­bi vád­lott­jai a gyógy­sze­rek, illet­ve soron kívü­li ellá­tás érde­ké­ben vesz­te­ge­tő, vagy a valót­lan tar­tal­mú okira­to­kat fel­hasz­ná­ló sze­mé­lyek. Az üggyel kap­cso­lat­ban egy nővel szem­ben külön eljá­rás folyik.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a gyógy­sze­rek­kel keres­ke­dő orvost köte­les­ség­sze­gés­sel, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­té­vel, vala­mint foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás vét­sé­gé­vel vádol­ja, míg az ügy többi vád­lott­já­val szem­ben vesz­te­ge­tés, közokirat-hamisítás, vagy hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa a vád.

A vesz­te­ge­tés­sel vádolt orvos­sal szem­ben a nyo­mo­zó ügyész­ség letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést, vala­mint az orvo­si fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tást indít­vá­nyoz, az ügy többi vád­lott­ja vonat­ko­zá­sá­ban – fele­lős­sé­gük ará­nyá­ban – fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, pénz­bün­te­tés­re, vagy pró­bá­ra bocsá­tás­ra irá­nyul az ügyé­szi indít­vány.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elér­he­tő: https://ugyeszseg.hu/orizetbe-vettek-egy-budapesti-orvost-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/