Főoldal » Hírek » Közel kétmillió forint ápolási díjat vett fel jogosulatlanul - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki az idő­köz­ben elhunyt élet­tár­sa után járó ellá­tást még évek­kel később is felvette.

A vád sze­rint az ötve­nes éve­i­ben járó nőnek a súlyo­san beteg élet­tár­sa ápo­lá­sá­ra tekin­tet­tel havon­ta körül­be­lül hat­van­ezer forint pénz­be­li ellá­tást álla­pí­tot­tak meg. Bár az élet­tár­sa 2019 szep­tem­be­ré­ben elhunyt, erről a vád­lott – annak elle­né­re, hogy arra 15 napon belül köte­les lett volna – szán­dé­ko­san nem tájé­koz­tat­ta az ellá­tást meg­ál­la­pí­tó szer­vet azért, hogy az ápo­lá­si díjat a továb­bi­ak­ban is folyó­sít­sák a részére.

Mire a csa­lást a ható­sá­gok 2022 máju­sá­ban fel­fe­dez­ték, a vád­lott­nak már össze­sen 1.902.270 forint ápo­lá­si díjat fizet­tek ki jogo­su­lat­la­nul, ame­lyet  a saját, illet­ve a csa­lád­ja meg­él­he­té­sé­re for­dí­tott, így az oko­zott vagyo­ni hát­rány nem térült meg.

A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.