Főoldal » Hírek » Közel tízmillió forint értékű fát lopott a volt erdész - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat a fákat jog­el­le­ne­sen kivá­gó erdésszel szemben.

A vád sze­rint a férfi egy Deb­re­cen kör­nyé­ki erdé­szet­nél 2001 évtől 2020 ápri­li­sá­ig dol­go­zott erdész­ként, 2004 máju­sá­tól veze­tő beosz­tás­ban állt. A férfi 2019 novem­ber és 2020 ápri­lis között több nyí­ra­csá­di erdő­rész­let­ből vága­tott ki isme­ret­len sze­mé­lyek­kel akác, kocsá­nyos tölgy és magas­kő­ris fákat, melye­ket isme­ret­len tár­sa­i­val nem azo­no­sí­tott helyek­re szál­lít­ta­tott. Az ello­pott famennyi­ség érté­ke közel 10 mil­lió forint volt.

A vád­lott 2017 ápri­li­sá­ban a mun­ka­vég­zé­sé­hez kapott egy ben­zin­mo­to­ros lánc­fű­részt. A férfi a szer­szá­mot ellop­ta, majd ami­kor a mun­ka­vi­szo­nya meg­szűnt, cse­lek­mé­nyé­nek lep­le­zé­se cél­já­ból egy ugyan­olyan gyárt­má­nyú, de műkö­dés­kép­te­len ben­zin­mo­to­ros fűrészt adott át a mun­kál­ta­tó­ja képviselőjének.

A Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lott a falo­pás­sal 9,8 mil­lió forint, míg a lánc­fű­rész meg­tar­tá­sá­val 120.000 forint kárt oko­zott, amely nem térült meg. A sér­tett erdé­szet a nyo­mo­zás során kérte kárá­nak megtérítését.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben társ­tet­tes­ként, jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és kisebb érték­re elkö­ve­tett sik­kasz­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban a járá­si ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a járás­bí­ró­ság az oko­zott kár ere­jé­ig adjon helyt a sér­tett kár­té­rí­té­si igényének.