Főoldal » Archív » Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség

A férfi ember­te­len módon vég­zett nagy­nén­jé­vel; a Fővá­ro­si Főügyész­ség kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­re tett indítványt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, egy huszon­négy éves férfi kábí­tó­szer­él­ve­ző élet­mó­dot foly­ta­tott, ame­lyet rész­ben a nagy­nén­jé­től kért pénz­ből finan­szí­ro­zott. A sér­tett tar­tott a vád­lot­tól, és kéré­sé­re min­dig adott pénzt a fér­fi­nak, mert félt attól, hogy külön­ben meg­öli. A férfi 2019. júli­us 4-én a kora esti órák­ban meg­je­lent a sér­tett XVIII. kerü­le­ti lakó­he­lyén, azzal a cél­lal, hogy végez­zen a nővel, nem tet­szett neki ugyan­is, ahogy sze­rin­te a sér­tett koráb­ban visel­ke­dett vele. Miu­tán nagy­nén­je a kopo­gá­sá­ra ajtót nyi­tott, a férfi rátá­madt és az átla­go­sat jelen­tő­sen meg­ha­la­dó mér­té­kű fáj­dal­mat okoz­va bán­tal­maz­ta egy kala­páccsal és egy szer­szám­nyél­lel, amely­nek hatá­sá­ra a nő éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a férfi ellen külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.

Az ügyész­ség – mivel a vád­lott olyan kóros elme­ál­la­pot­ban szen­ved, amely miatt a tör­vény nem teszi lehe­tő­vé a bün­tet­he­tő­sé­gét – indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ment­se fel a fér­fit, azon­ban a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt ren­del­je el kényszergyógykezelését.

A vád­lott jelen­leg elő­ze­tes kény­szer­gyógy­ke­ze­lés alatt áll.

A hason­ló ese­tek eljá­rás­jo­gi kér­dé­se­it tag­lal­ja a Fővá­ro­si Főügyész­ség koráb­bi közleménye:

https://ugyeszseg.hu/kenyszergyogykezeles-szuksegessege-amikor-a-vademeles-nem-az-elitelest-celozza/