Főoldal » Archív » Le akarta fizetni az állatorvost

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 50 éves kecs­ke­mé­ti fér­fi­vel szem­ben, aki 2012 augusz­tu­sá­ban egy Bács-Kiskun megyei cég kép­vi­se­lő­je­ként kenő­pénzt akart fizet­ni egy kis­kun­fél­egy­há­zi állat­or­vos­nak azért, hogy kiál­lít­son egy olyan iga­zo­lást, ami­vel elszál­lít­hat­ja a cég egyik üzle­ti part­ne­ré­től a bér­ne­ve­lés­ben lévő libákat.

A vád­lott apja által veze­tett cég 2012 tava­szán több mint 10.000 libát helye­zett ki bér­tar­tás­ra, egy liba­ne­ve­lés­sel fog­lal­ko­zó kis­kun­fél­egy­há­zi házas­pár­nak, mely­ről szer­ző­dést is kötöt­tek. A kihe­lye­ző céget édes­ap­ja meg­bí­zá­sá­ból a vád­lott is kép­vi­sel­te. A bér­ne­ve­lők szol­gál­ta­tó állat­or­vo­sa egy kis­kun­fél­egy­há­zi állat­or­vos volt, aki a barom­fik egész­ség­ügyi ellá­tá­sát magán állat­or­vos­ként, mint egyé­ni vál­lal­ko­zó végezte.

A bér­tar­tás alatt a liba­ál­lo­mány­ban beteg­sé­gek ütöt­ték fel a fejü­ket, ami miatt vita ala­kult ki a libá­kat kihe­lye­ző cég, és a bér­ne­ve­lést végző házas­pár között. A vita odáig fajult, hogy 2012. augusz­tus végén a cég leve­let írt a házas­pár­nak, hogy a libá­kat el kíván­ják tőlük szál­lí­ta­ni. A bér­ne­ve­lők erre jelez­ték, hogy az álla­tok egész­sé­gi álla­po­ta miatt ehhez nem járul­nak hozzá. Az álla­tok elszál­lí­tá­sá­hoz, a tele­pet ellá­tó állat­or­vos által kiál­lí­tott iga­zo­lás­ra lett volna szükség.

A ter­ve­zett elszál­lí­tás előtt egy nap­pal, az állat­or­vos talál­ko­zott a kihe­lye­ző cég részé­ről a vád­lot­tal, és közöl­te vele, hogy a libák elszál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges iga­zo­lást nem állít­hat­ja ki, mert egyes min­ták vizs­gá­la­ti ered­mé­nyei még nem érkez­tek meg. Ekkor a vád­lott közöl­te az állat­or­vos­sal, hogy ha kiál­lít­ja a szál­lí­tás­hoz szük­sé­ges ira­to­kat, akkor a több­szö­rö­sét fizet­né annak, mint amit a házas­pár­tól kap. Az állat­or­vos az aján­lat elle­né­re iga­zo­lást nem adott. A vád­lott e tet­té­vel az állat­or­vos­nak, mint önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult egyé­ni vál­lal­ko­zó­nak a köte­les­sé­ge meg­sze­gé­sé­ért jog­ta­lan előnyt ígért.

A vád­lott sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást, őt a járá­si ügyész­ség gaz­dál­ko­dó szer­ve­zet önál­ló intéz­ke­dés­re jogo­sult tag­já­nak köte­les­sé­ge meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.